ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УсакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ Налшык зэхуешэс

2021-06-09

  • Налшык дэт «Акрополь» шхапIэ-IуэхущIапIэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм ис тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я фестиваль. Ар теухуауэ щытащ иджырей лъэпкъ литературэхэм я щытыкIэм, яхэлъ щхьэхуэныгъэхэм.

  • Зэхуэсыр къыщызэIуахым хэтащ КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым хэт Пащты Борис, Лэскэн щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Бажэ Дотий, Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Ахъуэбэч Анзор, «Минги Тау» журналым и редак-тор нэхъыщхьэ Додуев Аскэр, режиссёр цIэрыIуэ Хьэмыкъуэ Олег, КъБР-м Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и лэжьакIуэхэу Алъхъэс Светланэ, Биттировэ Тамарэ сымэ.
  • Литературэм ди гъащIэм щиубыд увыпIэм, абы иIэ мыхьэнэм нэхъ зыубгъуауэ тепсэлъыхьащ тхакIуэ-усакIуэхэу Мэкъуауэ Амир,Мэржэхъу ФатIимэ, ПщыукI Латмир, Адыгэ Тенджыз, Къудей Фаридэ, Загорская Марие, Сарбашев Анзор, Шэшэн Республикэм къикIахэу Юсупов Руслан, Закриевэ Аминэ, КъШР-м щыщ Шыбзыхъуэ Ларисэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
  • Фестивалым хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Шэшэным, Къэрэшей-Шэрджэсым, Абхъазым, Дагъыстэным я лIыкIуэхэр. Iуэхум хэтхэр тепсэлъыхьащ лъэпкъхэм   я литературэхэр щапхъэкIэ зэхъуажэу, зым фIыуэ хэлъыр адрейм къигъэIэкIуэлъакIуэу, зэрыщIэу къызэдэгъуэгурыкIуэмэ, зыужьыныгъэ зэригъуэтынум. Щхьэхуэу къытеувыIащ жанр зэмылIэужьы-гъуэхэм я зыужьыкIэм, абыхэм ящыщу гулъытэ лей зыхуэщIыпхъэхэм. Апхуэдэуи, тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я творчествэр зэпкърахащ, нэхъыжьыIуэхэр къызытеувыIэ Iуэхугъуэхэмрэ тхакIуэ ныбжьыщIэхэр зытетхыхьхэмрэ зэрагъэпщащ. Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я литературэр нэхъ ефIэкIуэн папщIэ сыт дызыхуэныкъуэхэр, сыт диIэхэр, сыт хуэдэ Iэмалхэр нэхъ щхьэпэ? Фестивалым хэтхэм мы упщIэхэм теухуа я гупсысэхэр къыжаIащ. ИкIи къызэдытеувыIащ гупсысэ нэхъыщхьэм: Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм папщIэ зы литературэ утыку къызэгъэпэщын хуейщ. Ар къызыхуэтыншэу лажьэмэ, фIыуэ хэлъхэри щIэхыу сэтей къэхъунущ.
  • Фестивалым хэту екIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ тхакIуэ Мэкъуауэ Амир и творческэ пшыхь.
  • НафIэдз  Мухьэмэд.
  • Сурэтхэр Къарей  Элинэ трихащ.