ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хъуэхъу телеграммэхэр

2021-05-27

 • ЛIыфIыгъуэ ныбжь
 • ДунейпсоАдыгэХасэм и
 • тхьэмадэ СэхъурокъуэХь. Хь. Деж
 • ПщIэ зыхуэсщI Хьэутий Хьэзрит и къуэ!
 • Уи ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ си гум къыбгъэдэкIыу сынохъуэхъу. Кавказым щыщ цIыхухъум дежкIэ ар IущыгъэкIэ гъэнщIа лIыфIыгъуэ ныбжьщ, IуэхуфI куэдрэ текIуэныгъэщIэхэмрэ къыпэзыгъаплъэщ.

 • Уэ илъэсипщI бжыгъэ хъуауэ хьэлэлу Хэкум, укъызыхэкIа лъэпкъым уахуолажьэ. Къыппэщылъ гъуэгуанэри нэхуу, ехъулIэныгъэхэмкIэ гъэнщIауэ щрырет, сыт хуэдэ Iуэхуми ехъулIэныгъэхэр къыщыпхьу, жэрдэмыщIэхэр гъащIэм хэппщэфу улэжьэну си гуапэщ! Сынохъуэхъу узыншагъэ быдэ уиIэну, псэкIи IэпкълъэпкъкIи ужану илъэс куэдкIэ упсэуну, ди Хэкушхуэмрэ дыщалъхуа щIыналъэмрэ яфI зыхэлъ Iуэхухэр къохъулIэну!
 • КЪАНОКЪУЭ Арсен,
 • КъБР-м и гъэзэщIакIуэ властым и лIыкIуэу
 • ФедерацэмкIэ Советым хэт, ЩIэныгъэхэмкIэ
 • Дунейпсо Адыгэ (Шэрджэс) Академием и
 • президентым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ
 •  
 • ЦIыхубэм пщIэ зыхуащI
 • ПщIэ зыхуэтщI Хьэутий Хьэзрит и къуэ!
 • Дунейпсэ Адыгэ Хасэм и Хасащхьэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупымрэ хэтхэм къабгъэдэкIыу дынохъуэхъу уи махуэшхуэмкIэ — уи ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ!
 • Уэ уи щIыбагъ къыдэлъщ лэжьыгъэфIкIэ гъэнщIа илъэс куэд. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал къулыкъу зэмылIэужьыгъуэхэм упэрытурэ зыIэрыбгъэхьа Iулыдж лъагэр, ехъулIэныгъэшхуэхэр, апхуэдэуи «Россельхознадзор»-м и Къэбэрдей-Балъкъэр референтнэ центру иджыпсту узиунафэщIымрэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и президент IэнатIэмрэ къыщыбгъэлъагъуэ зэфIэкIхэр я щыхьэтщ IэщIагъэлI нэсу узэрыщытым, Iуэхум фIыуэ зэрыхэпщIыкIым, мурадхэр зэгъэхъулIэным узэрыхущIэкъу зэпытым, хьэл-щэн дахэ зэрыпхэлъым.
 • ЕбгъэкIуэкI жылагъуэ-политикэ IуэхухэмкIэ уэ ущыцIэрыIуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Урысеймрэ я закъуэкъым, атIэ адыгэхэр (шэрджэсхэр) щыпсэу нэгъуэщI къэрал куэдми фIыуэ укъыщащIэ. УзиунафэщI Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лэжьыгъэр хуэунэтIащ дунейм и къэрал куэдым щыпсэу адыгэхэм (шэрджэсхэм) я тхыдэм, щэнхабзэм, хабзэм нэхъыфIу хэлъхэр хъумэнымрэ ахэр гъэбэгъуэнымрэ. Мыхьэнэшхуэ иIэщ ДАХ-р лъэпкъхэм яку дэлъ зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэным, дин зэмылIэужьыгъуэхэр зезыхьэхэр зэгурыIуэу зэдэпсэуным зэрытелажьэм, Кавказ Ищхъэрэм ис цIыхубэр абыхэм я зэхуэдэ мурад нэхъыщхьэм — Урысейм ифI зыхэлъ Iуэхухэм хуэлэжьэным — щызэкъуэгъэувэным сыт щыгъуи зэрителъхьэм.
 • Уэ гъащIэм къыхэпха Iущыгъэхэм, зэбгъэгъуэта щIэныгъэ куум, сыт хуэдэ цIыхуми епсэлъэкIэ щхьэхуэ къызэрыхуэбгъуэтыфым, къалэн нэхъ гугъу дыдэхэр зэрызэфIэпхыфым, УФ-м и Президентым деж Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ щыIэ Советымрэ КИФЩI-м и Жылагъуэ палатэмрэ ди хэкуэгъухэм я сэбэп зыхэлъ Iуэхушхуэхэр зэрыщыдэбгъэкIым папщIэ уи хэкуэгъухэм пщIэшхуэ къыпхуащI.
 • Лъэныкъуэ куэдкIэ ебгъэкIуэкI къэрал, жылагъуэ лэжьыгъэфIхэм пщIэшхуэ къыхуащIащ цIыхубэми къэралми икIи СССР-мрэ Урысей Федерацэмрэ я орден, медаль куэд къыпхуагъэфэщащ.
 • А псори щыхьэт тохъуэ Уэ къэрал къулыкъущIэ, жылагъуэ лэжьакIуэфIу, политик Iущу узэрыщытым. Уэ къэпкIуа гъащIэ гъуэгуанэр дыщалъхуа республикэр ефIэкIуэным, абы зиужьыным хьэлэлу хуэлэжьэным и щапхъэ нэсщ.
 • Уи махуэ лъапIэмкIэ дынохъуэхъу, мамырыгъэмрэ гуапагъэмрэ къыбдекIуэкIыу, уузыншэу, унагъуэкIи уи Iуэху зэпэщу упсэуну ди гуапэщ.
 • Уи унафэщI IэкIуэлъакIуагъэр, IэщIагъэм узэрыхуэIэзэр, лэжьыгъэ и пIалъэ фIыуэ зэрыпщIэр, гъащIэм узыхуиущияхэр цIыхубэмрэ Хэкумрэ ефIэкIуэным дяпэкIи яхуэбгъэлэжьэну ди гуапэщ!
 • ПщIэ къыпхуэзыщIхэу
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэмрэ
 • ГъэзэщIакIуэ гупымрэ хэтхэр
 • Налшык къалэ,
 • 2021 гъэмнакъыгъэм и 27-м
 •