ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПсапащIэхэм я фIыщIэр

2021-02-16

  • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и унафэкIэ къыдагъэкIа «Дэ дызэкъуэтщ» урысейпсо зэщIэхъееныгъэм зэрызыщIигъэкъуам папщIэ    къэрал фэеплъ дамыгъэр иджыблагъэ хуагъэфэщащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. Ар иратащ еджапIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ.

  •  ГъэфIэж пшыхьыр къызэзыгъэпэщар коронавирус уз зэрыцIалэм зыщиубгъу лъэхъэнэм зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ  узыншагъэкIэ зы           Iуэху зэхуэмыхъухэмрэ ядэIэпыкъунымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ ЩIыналъэ волон-тёр штабырщ, езыгъэкIуэкIар абы             и унафэщI, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым химиемрэ биологиемкIэ и институтым и 4-нэ курсым щеджэ Къущхьэ Залинэщ. Къэрал фэеплъ дамыгъэр Алътудым щритым, Къущхьэм еджапIэм и администрацэмрэ медици-нэ колледжым и лэжьакIуэхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ пандемие лъэхъэнэм ирагъэкIуэкIа псэемыблэж лэжьыгъэм папщIэ.
  • «МазищкIэ зэпымыууэ зи лэжьыгъэр езыгъэкIуэкIа ЩIыналъэ волонтёр штабым хэтахэм университетыр шхын пщтыркIэ къахуэбэлэрыгъакъым, сыт щыгъуи и нэIэ къытетащ. Университетым и егъэджакIуэхэми, лэжьакIуэхэми, еджакIуэхэми дапщэщ захуэдмыгъэзами, пандемием унэм щIиубыдауэ  зи ныбжьыр илъэс 65-м щIигъуа      нэхъыжьхэм я ерыскъы матэр яIэрыдгъэхьэн папщIэ, я уней машинэхэмкIэ къыддэIэпыкъуащ, езыхэри ди сыт хуэдэ Iуэху къыхыхьэ-нуи хьэзырт. ЩIалэгъуалэм еши псэхуи яIакъым, жэщкIэ штабым дыкъыщыни къыхэкIыу, лэжьыгъэр едгъэкIуэкIащ. Зы унагъуэм хуэдэу дызэкъуэтащ, цIыхубэр зыгъэпIейтей узыфэм дызэрытекIуэн гупсысэм зы дищIат», — яжриIащ къызэ-хуэсахэм Къущхьэм.
  • Фэеплъ медалыр зрат Алътуд Юрэ псалъэр щылъагъэсым, апхуэдэ къэрал дамыгъэ лъапIэр студентым ректорым ириту куэдрэ къызэрымыхъур къыхигъэщащ. «Си гуапэ мэхъу мы зэман хьэ-     лъэм ди университетым егъэджэныгъэрэ щIэныгъэ Iуэхум къищынэмыщIауэ, гумрэ псэмрэ къабгъэдэкIыу псапэ щIэнымкIэ цIыхубэм щхьэпэ хуэхъуну къару къызэрыкъуэкIар. Псори зэхэту штабым ирихьэжьа IуэхущIафэхэм волонтёри 140-рэ хэтащ, абыхэм я нэхъыбэри университетым щеджэхэм ящыщщ. ИкIи  пэжщ, дэ дызэкъуэтщ, сыт щыгъуи дызэгъусэщ, аращ гугъуехьхэм дызэщамыгуэу ди Iуэху щIыдэкIынур, аращ псоми дакъыхэшу щIыщытынур», — жиIащ Алътудым.
  • Фэеплъ дамыгъэхэр хуагъэфэщащ Медицинэ колледжым и унафэщI Пщыбий Светланэрэ колледжым и лэжьакIуэ КIумыхъу Иринэрэ. Ахэр дохутыр IэщIагъэ зиIэ волонтёрхэм я лэжьыгъэм зэи теплъэкъукIакъым, сыт щыгъуи ягъэгъуэзащ, хущхъуэ щыхуэныкъуэ, щIэгъэкъуэн щыхуей къыхэкIмэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэри, медицэнэ IуэхущIапIэхэри, хьэрычэтыщIэхэри Iуэхум къыхашащ, а щIыкIэм тету абыхэм штабым и лэжьыгъэр купщIафIэ ящIащ, и мыхьэнэми зрагъэIэтащ.
  • Урысейм ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и агентствэм и фIыщIэ тхылъхэр иратащ  университетым  гъэсэныгъэ лэжьыгъэмрэ цIыхубэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ  проректорым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Геккиев СулътIан, 7-нэ студент псэупIэм и унафэщI Аттаев Заур, университетым и Медицинэ колледжымрэ къэрал университетымрэ я администрацэ- хэм. ЗэIущIэр и кIэм щынэсым, Геккиев Заур къыхилъхьащ ЩIыналъэ штабым и лэжьыгъэм жыджэру хэтахэр Iуащхьэмахуэ лъапэ драшейуэ абдеж зыщрагъэгъэпсэхуну.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2020 гъэм гъатхэпэм и 20-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм и 15 пщIондэ щыIа пандемием и япэ къэуэгъуэм ирихьэлIэу «Волонтёр-дохутырхэр» зи фIэщыгъэ урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ волонтёр хасэ-хэмрэ къыхалъхьэри, Урысейпсо цIыхубэ фронтым щIыгъуу #Дэ дызэкъуэтщ жыхуиIэ зэщIэхъееныгъэр къызэрагъэпэщащ. Абы ипкъ иткIэ, узыфэ къежьам земыгъэубгъунымкIэ волонтёр штабхэр къэ-рал псом къыщызэIуахат. Къэбэрдей-Балъкъэрыр жыджэру хэтахэм ящыщщ, нэхъыбэу зи гуащIэ хэзылъхьахэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Медицинэ колледжымрэ яхэтащ.
  • МазищкIэ емытIысэхыу лэжьа ЩIыналъэ волонтёр штабым и лэжьыгъэр зыгъэкIуэтахэм ящыщу цIыху 81-рэ ищхьэкIэ зи гугъу тщIа «Дэ дызэкъутщ» урысейпсо зэщIэхъееныгъэм зэрызыщIигъэкъуам папщIэ» къэрал фэеплъ дамыгъэр хуагъэфэщащ.
  • ЩХЬЭЩЭХУЖ  Инал.