ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сыхуитщ  сылъэIуэну

2021-02-11

  • Дэ десащ Швейцариер зэрыкъулейм. Апхуэдэу щытын хуейуэ фIэкIаи къэтлъытэркъым, дуней зэрызехьэм зыщызыхъумэф, ЩIы хъурейм къулейуэ тетым я ахъшэр щагъэтIылъ къэралым и кIэн къикIауэ къокIуэкIри.

  • Швейцарием зыхуигъэфащэркъым, псалъэм пап- щIэ, и Iэр шияуэ лъаIуэу Женевэ цIыху дэтыну. Илъэс 70 хъуащ апхуэдэ хабзэ мы къэралым къызэрыщащтэрэ. Ауэ Румынием къикIа цIыхубзым хузэфIэкIащ         лъаIуэу зэрыдэтым щхьэкIэ зыгъэпшынахэр игъэпшынэжыну.
  • ЦIыхубзыр уэрамым лъаIуэу зэрытетыр хуамыдэу франк 500-кIэ етхьэкъуати, ЦIыхум и хуитыныгъэмкIэ европей судым (ЕСПЧ) щытхьэусыхащ. Судым къилъытащ зэрыпсэун зимыIэ цIыхубзым и Iуэхур нэхъри зэIымыхьэн щхьэкIэ лъэIуэну мурад зэрищIар цIыхум и хуитыныгъэхэм щыщу икIи абы игу зэрыхагъэщIам пэкIуэу еврэ 922-рэ иратыжын хуейуэ.
  • Европей къэралхэм зы хабзэ яIэкъым уэрамым лъаIуэу тетхэм ятеухуауэ, зэрыжаIэщи, щхьэж и тхьэ зэреплъщ. Ар щадэххэркъым Франджымрэ Финляндиемрэ. ЦIыхухэм якIэрыхъыжьэу лъаIуэу, а Iуэхум сабий хашэу щадэркъым Испанием, Инджылызым, Германием, Люксембургым.
  • Швецием нэгъуэщI бгъэдыхьэкIэ къыхуигъуэтащ мы Iуэхум: лъаIуэр лэжьэну хуэмейрэ е IэнатIэ имыгъуэтрэ? Япэрамэ, лъэIуэну хуитщ, лицензэ къищэхуу. Мазищ    пIалъэ зиIэну лицензэм крон 250-рэ щIитынущ. ЕтIуанэ-рамэ,  цIыхурзэрылэжьапIэншэркъызэращIэукъыдэIэпыкъуущIадзэнущ.