ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?»

2021-01-23

  • Урысей Ипщэмрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэмрэ хыхьэ субъектхэм щылажьэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент гуп нэхъ зэчиифIэхэм, акъылыфIэхэм, жанхэм халъытащ КъБКъУ-м и щIалэгъуалэ гупи.

  • Псори зэхэту гупи 8 хъууэ студентхэр мы махуэхэм щызэхьэзохуэ «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» джэгум хэту. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу а университетым и лIыкIуэхэм я закъуэщ  зэпеуэм хэтыр.
  • Джэгу-зэпеуэр видеоконференц щытыкIэм иту къызэрагъэпэщащ, «Ростелеком» интернет-сервисыр я дэIэпыкъуэгъуу. «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?»-м хэтщ Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Грозный, Налшык, Тэн Iуфэ Iус Ростов (гупитI къикIащ) къалэхэм ящыщ гупхэр. Зэпеуэр Iыхьищу зэщхьэщыхауэ, Iыхьэ къэс упщIи 7 хэту екIуэкIащ.
  • Налшык икIа гупым хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ зэпеуэм. Зэхьэзэхуэр тынштэкъым, сыту жыпIэмэ, абы хэтащ «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» зэпеуэм блэкIа илъэсхэм щытекIуауэ щыта гупитI: Волгоградрэ Владикавказрэ дэт еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент гупхэр.
  • «Ростелеком»-м зэрихабзэу, зэпеуэм щытекIуэхэм тыгъэ екIухэр хуищIынущ. Апхуэдэу къыхабелджылыкIынущ зэхьэзэхуэм хэтахэм нэхъыфIу къадэщIахэми яхэлъа жыджэрагъыр.
  • ТАМБИЙ Линэ.