ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-21

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Си хъуреягъкIэ». ТхакIуэ Хьэх Сэфарбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «Ныбжьэгъухэм срагъусэу». Макитов Арсен (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 9.05 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)

 • 17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 18.00 «Къэрабэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «ЩIэныгъэлI». БакIуу Хъанджэрий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 СурэтыщI Баккуев Владимир (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УсакIуэ-уэрэдус Осиашвили Симон (12+)
 • 21.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УсакIуэ-уэрэдус Осиашвили Симон (12+)
 • 7.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 СурэтыщI Баккуев Владимир (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 8.55 «Къэрабэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Гъуэплъыфэ уафэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 17.40 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 18.00 «Ди пелуанхэр». Дуней псом каратэмкIэ и чемпион Мыз Беслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Созаев Ахъмэт и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэм ятеухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Зэчийр и Iэпэгъуу». Алъхъэс Светланэ. (12+)
 • 21.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 25
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Созаев Ахъмэт и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэм ятеухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Зэчийр и Iэпэгъуу». Алъхъэс Светланэ (12+)
 • 8.30 «Сурэтхэм къаIуатэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Ди пелуанхэр». Дуней псом каратэмкIэ и чемпион Мыз Беслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (12+)
 • 17.35 «Телестудио»: адыгэбзэ. 89-нэ дерс (12+)
 • 18.00 «ЩIэблэм яхуэсакъыу». «Нур» сабий журналыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэдхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 20.00 «Литературэм теухуа псалъэмакъхэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Гузеев Жамал зыхэт нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Дэ къытхуэнар». ТхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, Хэку зауэшхуэм хэта КIуащ БетIал теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». Ещанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 26
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». Ещанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Дэ къытхуэнар». ТхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, Хэку зауэшхуэм хэта КIуащ БетIал теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Литературэм теухуа псалъэмакъхэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Гузеев Жамал зыхэт нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «ЩIэблэм яхуэсакъыу». «Нур» сабий журналыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (12+)
 • 17.00 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 87-нэ дерс (12+)
 • 18.00 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 18.25 Апэнэс Астемыр и концерт. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Бгырыс къуажэ». Шэджэм Ищхъэрэ къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Тщыгъупщакъым. Дрогушхуэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Умар Джэрихъан (12+)
 • 21.05 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». ЕплIанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 27
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Бгырыс къуажэ». Шэджэм Ищхъэрэ къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». ЕплIанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Тщыгъупщакъым. Дрогушхуэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Умар Джэрихъан (12+)
 • 8.25 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.50 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…». «Бажэмрэ тхьэкIумэкIыхьымрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Сабиигъуэм и дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». СССР-м атлетикэ хьэлъэмкIэ спортым и мастер Уянаев Владимир (12+)
 • 18.25 Апэнэс Астемыр и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Бгыхэр щытыху» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «УсакIуэхэр мыпсэужми, усыгъэр уахътыншэщ». ЩоджэнцIыкIу Алий и юбилей медаль (12+)
 • 21.05 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». Етхуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 28
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Бгыхэр щытыху» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». Етхуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «УсакIуэхэр мыпсэужми, усыгъэр уахътыншэщ». ЩоджэнцIыкIу Алий и юбилей медаль (12+)
 • 8.25 «Сабиигъуэм и дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Таурыхъыр ди хьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «ЩIэблэм яхуэсакъыу» (12+)
 • 17.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «ЕгъэджакIуэ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Акбаевэ Хьэлимэт. КъШР (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.35 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 19.25 «ЩIэныгъэлI». Кавказыбзэхэр джыным елэжьа щIэ-ныгъэлI Турчанинов Георгий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». Еханэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.55 «Кавказым и щыгухэр». Телефильм. (12+)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 29
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Кавказым и щыгухэр». Телефильм. (12+)
 • 7.55 «ЩIэныгъэлI». Кавказыбзэхэр джыным елэжьа щIэныгъэлI Турчанинов Георгий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 «ЦIыкIураш». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.00 Мультфильм (0+)
 • 16.10 «Дыгъэшыр». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 «Хьэлэл фхухъу!» Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.05 «Псэм и лъагапIэ». Архитектор, сурэтыщI, усакIуэ Сарбашев Азнор (12+)
 • 17.30 Балэ Мухьэдинрэ, Къардэн Хьэсэнрэ. ЩоджэнцIыкIу Алий и «Мадинэ» поэмэм къытращIыкIа оперэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Ди щIыналъэм щыщ цIыхухэр». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Аттоев Сэлихь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Адэжь лъапсэ». Iэщынхэ я унагъуэр (12+)
 • 20.45 «Пщэдейм узышэ гъуэгу». Ебланэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Япэ балетмейстер». Дашу Хьэшыр (12+)
 • 7.00 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 7.10 «КъэкIуащ, тхыдэм къыхэнэну». СССР-м щIыхь зиIэ и дзэ кхъухьлъатэзехуэ Сосналы СулътIан (12+)
 • 7.40 «Кавказым хуэусахэр». Пушкин Александр (12+)
 • 8.10 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэхэм я концерт (12+)
 • 17.00 «Ар сэращ…» Кулиевэ Жаннэрэ Ахмадулинэ-Кулиевэ Елизаветэрэ я гукъэкIыжхэр (12+)
 • 17.20 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 17.50 «Зэманми езыми ятеухуауэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Фролов Алексей (12+)
 • 18.15 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор Магомедов Камалудин (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зэманми езыми ятеухуауэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Фролов Алексей (12+)
 • 6.45 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Мэкъу-     мэш щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор Магомедов Камалудин (12+)
 • 7.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.45 «Ар сэращ…» Кулиевэ Жаннэрэ Ахмадулинэ-Кулиевэ Елизаветэрэ я гукъэкIыжхэр (12+)
 • 8.05 Уэрэдымрэ къафэмкIэ «Терские казаки» гупым и концерт (12+)
 • 17.00 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 17.15 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 17.45 «Сэралъп Роберт и гъуэгуанэ тхыгъэхэр». СурэтыщI Курманаев Юрэ. Япэ нэтын (12+)
 • 18.15 «Мутай». РСФСР-м и цIыхубэ артист Ульбашев Мутай теухуауэ (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 25
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Сэралъп Роберт и гъуэгуанэ тхыгъэхэр». СурэтыщI Курманаев Юрэ. Япэ нэтын (12+)
 • 6.45 «Мутай». РСФСР-м и цIыхубэ артист Ульбашев Мутай теухуауэ (12+)
 • 7.15 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 7.35 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 8.05 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.30 Театр Иным и уэрэджыIакIуэ Ладюк Василий и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Чемпионхэр». КъБР-м бгы туризмэмрэ альпинизмэмкIэ и ветеран Кучиев Владимир (12+)
 • 17.30 «Лъэхъэнэгъу». КъБР-мрэ Ингуш Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артист Хьэцей Тимур (12+)
 • 18.05 «Сэралъп Роберт и гъуэгуанэ тхыгъэхэр». СурэтыщI Курманаев Юрэ. ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 26
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Сэралъп Роберт и гъуэгуанэ тхыгъэхэр». СурэтыщI Курманаев Юрэ. ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • 6.55 «Лъэхъэнэгъу». КъБР-мрэ Ингуш Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артист Хьэцей Тимур (12+)
 • 7.30 «Чемпионхэр». КъБР-м бгы туризмэмрэ альпинизмэмкIэ и ветеран Кучиев Владимир (12+)
 • 7.55 «Партитура» (12+)
 • 8.25 Театр Иным и уэрэджыIакIуэ Ладюк Василий и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 Мэзло Руслан теухуауэ (12+)
 • 17.15 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». РСФСР-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэу Шэт Джульеттэрэ МэщкIуащэ Маринеттэрэ (12+)
 • 17.45 СурэтыщI Црым Руслан (12+)
 • 18.15 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Хьэщхъуэжь Раисэ (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 27
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 Мэзло Руслан теухуауэ (12+)
 • 6.30 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Хьэщхъуэжь Раисэ (12+)
 • 7.00 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». РСФСР-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэу Шэт Джульеттэрэ МэщкIуащэ Маринеттэрэ (12+)
 • 7.30 СурэтыщI Црым Руслан (12+)
 • 8.00 Лыджыдэ Алий и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.20 «Си ужьккIэ нэхъ лъапIэ дыдэу къэнэнур…». Адыгэ литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий. Япэ нэтын (12+)
 • 18.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». ТхакIуэ, кинорежиссёр Вэрокъуэ Владимир (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 28
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 6.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». ТхакIуэ, кинорежиссёр Вэрокъуэ Владимир (12+)
 • 7.15 «Си ужькIэ нэхъ лъапIэ дыдэу къэнэнур…». Адыгэ литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий. Япэ нэтын (12+)
 • 7.55 Макъамэ нэтын (12+)
 • 8.15 Лыджыдэ Алий и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 17.25 «ТВ-галерея». СурэтыщI Къармокъуэ Аслъэн (12+)
 • 17.55 «ЛъэщапIэ» (12+)
 • 18.20 «Си ужькIэ нэхъ лъапIэ дыдэу къэнэнур…». Адыгэ литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий. ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 29
 • 6.00 Вассерман Дейл. «Человек из Ламанчи». Салаватовым и цIэр зезыхьэ Къумыкъу музыкэ-драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 7.55 «Си ужькIэ нэхъ лъапIэ дыдэу къэнэнур…». Адыгэ литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий. ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • 8.35 «ЛъэщапIэ» (12+)
 • 17.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». КъШР-м и цIыхубэ артист Шумахуэ ХьэзрэIил (12+)
 • 17.30 «Лъэхъэнэгъу». Режиссёр Къумыкъу Магомет (12+)
 • 18.00 «Си ужькIэ нэхъ лъапIэ дыдэу къэнэнур…» Адыгэ литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий. Ещанэ нэтын (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 23
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9 .00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9 .30 «УзэщIакIуэхэр. Нэгумэ Шорэ» (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Уи гум щыщ Iыхьэ». КIуащ БетIал къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу» (12+)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 24
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9 .00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9 .30 «ГъащIэм и алыфбей». Профессор-психолог Ногеров Д. (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Адэмокъуэ Н. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Вагъуэ бын». КъБР-м и цIыхубэ артист Текуев М. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 25
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9 .00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9 .30 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеран Iэхъуэбэч И. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Вагъуэбэ». Бабугент къуажэм дэт кадет школыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Къагъырмэс Хь. (12+)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 26
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9 .00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9 .30 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Лэжьыгъэм и ветеран Щоджэн Э. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Ди щIэинхэр». Мамхэгъ Р. и дыщэидэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Вагъуэ бын». УсакIуэ Сарбашев Азнор (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 27
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9 .00 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 9 .15 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэ-  кIэ)
 • 9 .30 «Фотонхэр зыгъэIэсэ». Къумахуэ М. (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Лъагъуныгъэм теухуа ди уэрэдхэр» (12+)
 • 18.15 «Афганистаныр дигу къэдгъэкIыжу». МахуэлI Алим (12+)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 28
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Ди щIэинхэр». Нарт эпосымрэ Црым Русланрэ. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 29
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 •  
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «УсакIуэм къигъэна лъэужьыр». Уэрэзей Афлик (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «Унагъуэ лъапIэныгъэхэр». Соттаевэ Л. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.25-15.50 «Театрым и тхыдэр абы щыджэгуахэм епхащ». Къаздэхъу СулътIан (адыгэбзэкIэ)
 • 15.5016.00 «ЦIыхубзым и дунеймрэ адыгэхэм я хабзэхэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 «Я зекIуэр Берлин щаухащ». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирикъуащ
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 24
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Ислъам динымрэ гъащIэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 Чипчиков Борис. «Бэллэ» Iуэтэжыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Акъыл нэху» циклым щыщщ. Нэгумэ Шорэ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Бжьыхьэ макъамэхэр». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Адыгэхэр: тхыдэмрэ хабзэмрэ». Мамбэт Хьэлым (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Илъэс 16 хъухэм, нэхъыжьхэм папщIэ». Психологым и чэнджэщхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30-18.50 «Мэзхъумэм и щэхухэр»
 • 18.5019.00 «Псоми ятеухуауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Литературэ тхыгъэхэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр». Нало Ахьмэдхъан (адыгэбзэкIэ)
 • 8.308.40 Лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Анэдэлъхубзэ Iущыгъэм и бзэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Къафэм и дуней». Анахаев М. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.50 «КъБР-м и тхыдэм лъэужь къыщызыгъэнахэр». Дыду Владимир
 • 13.5014.00 Макъамэ Iэмэпсымэхэм кърагъэкI пьесэхэр
 • 15.2515.45 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ».
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.40 «ТекIуэныгъэм и лIыхъужьхэр» . ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирикъуащ
 • 18.4019.00 «Зэчийм и нэхугъэр». Мамхэгъ Астемыр
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 26
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.40 «Чипчиков Борис и лъагъуэ цIыкIур» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 Теунэ Хьэчим. «Бжьо» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «ЦIыхуитIым зэдыжаIэ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 Чипчиков Борис. «Сэлам узох, си мынэIуасэ»
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер». Бэлагъы Любэ (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр»
 • 18.3018.50 «Школ пщIантIэм»
 • 18.5018.55 «Командная строка»
 • 18.5519.00 «Макъамэ антракт»
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 27
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Жьэгу пащхьэ». Гериев С. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.50 Журт Биберд. «Адэжь лъапсэ» радиоIуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.509.00 «Адыгэ пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Зумакуловэ Танзиля. «Мывэм къытекIа удз гъэгъахэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 «Фэр папщIэ уэрэд жызоIэ». Габитов А. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Зэманым дэбакъуэу». Берд Хьэзрэталий (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Радиом и дыщэ фондым щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 28
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 29
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Къэрмокъуэ Мухьэмэд. «Лъагъуныгъэм и къарур» радиоспектаклыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.1012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Жеребцов Владимир. «Дзэлыр бгы адрыщIым щогъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 23
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ): 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05- «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 24
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ): 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Таурухланы дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 25
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ»
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жыра» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ): 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Си Хэку си уэрэд» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 26
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ): 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 27
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 28
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 29
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)