ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нартан  зэхуешэс

2020-10-20

  • Урысей Федерацэм шы спортымкIэ и зи чэзу чемпионат жэпуэгъуэм и 18-м ди республикэм щекIуэкIащ.

  • УФ-м Шы спортымкIэ и федерацэм и нэIэ щIэту къызэрагъэпэща зэхьэзэхуэр, Нартан къуажэм и Iэгъуэблагъэм щызэхашар, IыхьитIу гуэшати, зым урысейпсо, адрейм къэрал зэхуаку мыхьэнэ яIэт.
  • Зэпеуэм хэта шыхэм я бжыгъэр, псори зэхэту, 80-м нэблагъэрт. Ахэр зы махуэм къриубыдэу къыщагъэжащ (зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу) километр 40, 80, 100, 120-рэ, 160-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэхэм.
  • КъызэгъэпэщакIуэхэр щыхьэт зэрытехъуащи, иджырей зэхьэзэхуэм кърашэлIа шыхэмрэ ахэр къэзыгъэжа шууейхэмрэ я бжыгъэр куэдкIэ нэхъыбэт зи гугъу тщIы спорт лIэужьыгъуэмкIэ ди къэралым щрагъэкIуэкIа адрей зэпеуэ псоми хэтахэм нэхърэ.
  • Зэхьэзэхуэм кърикIуамрэ кърихьэлIахэм дазэрепсэлъамрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым и къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым тетынущ.
  • КЪУМАХУЭ   Аслъэн.