ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэрылъагъут бийр зэрыхагъэщIэнур

2020-06-20

  • Урысей Федерацэм и Президентым унафэ зэрищIам тету 1996 гъэ лъандэрэ мэкъуауэгъуэм и 22-р — ­Хэку зауэшхуэм щыщIидза махуэр — Фэеплъымрэ щыгъуэмрэ я махуэу ягъэуващ.
  • 1941 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м Германием и дзэр СССР-м къыте­уауэ щытащ. Дивизэ 200-м щIигъу хъу бийхэр я къарукIи, зауэлIкIи куэдкIэ нэхъ лъэрыхьт, зауэм зыхуэзымыгъэ­хьэ­зыра ди къэралым нэхърэ.
  • Гитлер мурад ищIат ди хэкур иубыду, абы и къулеигъэ псори зыIэригъэхьэну. ИкIи зауэр щIидзэн ипэкIэ абы къыдиушта IэщIагъэлIхэм зрагъэлъэгъуат ди къэралым и тIасхъапIэхэр.

  • Псалъэм папщIэ, абыхэм ­ялъэгъуат ди дзэхэр жьы хъуа Iэщэ­хэмкIэ фIэкIа зэрызэщIэмыузэдар. Уеблэмэ, ахэри къаймэщIэкIырт. ­КъищынэмыщIауэ, КъухьэпIэ гъунапкъэ округыр зауэм хуэхьэзы­ры­х­хэтэкъым. Апхуэдэу кхъухьлъатэщIэ минитIым щIигъу зэхэтт, иракIэну гъэсыныпхъэхэр къаIэрымыхьауэ.
  • Мис апхуэдэу щIидзащ Хэку зауэшхуэм. Фашистхэр щынэхъ лъэщт щIылъэми, тенджызми, уэгуми. Ахэр псынщIэу къыкIуэцIрыкIащ СССР-м и щIыналъэм. Пэжщ, езыхэри хэщIыныгъэншэ хъуакъым. Къыщыттеуа япэ махуэм и закъуэ бийм фIэкIуэдащ кхъухьлъатэ 400-м щIигъу. АрщхьэкIэ, къызэтрагъэувыIэфакъым.
  • СССР-р хагъащIэмэ, Гитлер нэхъ-  ри лъэрызехьэ хъуауэ езыхэми ­зэ­­резэуэнур зыщIэ США-мрэ Инджы­лызымрэ къагурыIуащ къащыщIы­-нур икIи ерыскъырэ IэщэкIэ дыдейхэм къадэIэпыкъуу щIадзащ. Ар­щхьэкIэ абыхэм заIэжьэрт, езыхэр нэмыцэхэм япэщIэмыувэу. КъыддэIэпыкъуу щыщIадзари, Совет Союзым и закъуэ Гитлер зэрыригъэкIуэтыфынур белджылы ящыхъуа нэужьщ.
  • СССР-м уасэшхуэ дыдэ щIитащ ­   мы гъэм илъэс 75-рэ ирикъуа Те­кIуэныгъэ Иным — цIыху мелуан 27-м      я гъащIэр ихьащ. Совет Союз абра­гъуэм зы унагъуи исакъым 1941 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м зыщIидза Хэку зауэшхуэм и гуауэр зылъэмы­Iэса. Ди цIыхухэм лъы куэд ягъэжэн хуей хъуащ щыпсэу къэралым и щхьэхуитыныгъэр яхъумэн папщIэ. Дэ къытхуэнэжыр абы хэкIуэда ди зауэлIхэм я фэеплъыр сакъыу тхъу­мэ­нырщ, яхуэфащэу дунейм дытеты­нырщ.
  • НэщIэпыджэ Замирэ.