ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ОТР Общественное Телевидение России

2020-06-20

 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Абыхэм Хэкур яхъумащ». Телефильм (12+)
 • 7.00 «ХьэтIохъущыкъуэм и жыг хадэр».  ­Тхы­дэмрэ иджырей гъащIэмрэ (12+)
 • 7.30 «Дэ зыри тщыгъупщакъым. Мэкъуауэ­гъуэм и 22-м пщэдджыжьыр сы­хьэтиплIым» (12+)
 • 8.00 Видеооператор Золотарёв Эльдар  и фэеплъу (12+)
 • 8.20 «Полк уахътыншэ» (12+)

 • 8.35 КIэфо зэкъуэшхэр (12+)
 • 17.00 «ЕгъэджакIуэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Кучуков Мыхьмуд (12+)
 • 17.30 ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым и ректор, искусствоведенэм и доктор Рахаев Анатолэ (12+)
 • 18.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Хэку зауэшхуэм хэта Куэтэншы ТIалэ (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 23
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ЕгъэджакIуэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Кучуков Мыхьмуд (12+)
 • 6.45 ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым и ректор, искусствоведенэм и доктор Рахаев Анатолэ (12+)
 • 7.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Хэку зауэшхуэм­ хэта Куэтэншы ТIалэ (12+)
 • 8.00 «БлэкIам щыщ теплъэгъуэхэр» (12+)
 • 8.20 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (12+)
 • 17.00 «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ». Сабий изобразительнэ творчествэм и епщIанэ фестиваль. Москва къалэ (12+)
 • 17.15 «Телеакадемия». ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым и доцент  Цалиев Виталий (12+)
 • 17.40 «И гъащIэр IэщIагъэм теухуауэ». КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ и отличник Тутей Азрэт (12+)
 • 18.10 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «И гъащIэр IэщIагъэм теухуауэ». КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ и отличник Тутей Азрэт (12+)
 • 6.50 Макъамэ нэтын (12+)
 • 7.10 «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ». Сабий изобразительнэ творчествэм и епщIанэ фестиваль. Москва къалэ (12+)
 • 7.25 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 8.00 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 8.20 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 17.00 «Ракурс». Лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм яухуа унагъуэхэр (12+)
 • 17.20 «Лъэхъэнэгъу». КъБР-мрэ Ингуш Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артист Хьэцей Тимур (12+)
 • 17.55 «ЦIыхум тхыдэм щиубыд увыпIэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Кокиев Георгий (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэкъуауэгъуэм и 25
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Лъэхъэнэгъу». КъБР-мрэ Ингуш Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артист Хьэцей Тимур (12+)
 • 7.00 «Ракурс». Лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм яухуа унагъуэхэр (12+)
 • 7.20 «ЦIыхум тхыдэм щиубыд увыпIэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Кокиев Георгий (12+)
 • 8.00 «Пэублэ» (12+)
 • 8.20 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (12+)
 • 17.00 «Фэеплъхэр» (6+)
 • 17.20 «Спектр». Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Гергокаевэ Хьэлимэт (12+)
 • 17.50 «ТВ — галерея». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тхьэмокъуэ Мартин (12+)
 • 18.25 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м и цIыхубэ дохутыр Къуэжей СулътIан (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэкъуауэгъуэм и 26
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ТВ — галерея». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тхьэмокъуэ Мартин (12+)
 • 6.50 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м и цIыхубэ дохутыр Къуэжей СулътIан (12+)
 • 7.15 «Спектр». Музыкэ театрым и уэрэ­д­жыIакIуэ Гергокаевэ Хьэлимэт (12+)
 • 7.45 «Фэеплъхэр» (6+)
 • 8.00 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 8.15 «Концерт». Симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрэ и цIэр зезыхьэм. Пианист Шеббэ Анхель Мигель. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «ГъащIэм зэбгъурыту» (12+)
 • 17.25 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 17.45 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Архивист, тхыдэдж, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 18.15 «Сэ сымэздэгу адыгэщ» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 27
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Си гъащIэм и напэкIуэцIхэр». Педагогикэ щIэныгъэхэм я ветеран Муртазовэ Зухра (12+)
 • 6.45 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Архивист, тхыдэдж, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 7.15 «Сэ сымэздэгу адыгэщ» (12+)
 • 7.45 «ГъащIэм зэбгъурыту» (12+)
 • 8.10 «Концерт». Симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрэ и цIэр зезыхьэм. Пианист Шеббэ Анхель Мигель. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Мэршэнкъул Маринэ (12+)
 • 17.40 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 18.10 «Нэгумэ Шорэ адыгэ тхыдэм къызэрыхэщыр». Телефильм (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 28
 • 6.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Мэршэнкъул Маринэ (12+)
 • 6.40 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.00 «Партитура» (12+)
 • 7.30 «Нэгумэ Шорэ адыгэ тхыдэм къызэрыхэщыр». Телефильм (12+)
 • 8.20 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (12+)
 • 17.00 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 17.30 «ТВ — галерея». КъБР-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Асано­вэ Кулинэ (12+)
 • 18.00 «Курыт лIэщIыгъуэхэм адыгэхэм зэрахьа Iэщэхэр» (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)