ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи Iуэху нахуэм и нэгу хейщ

2020-06-11

 • АкъылыфIэм делэми бзэ къыхуегъуэт.
 • Ахъшэ мыбж зэIэпахыркъым.
 • Бгъэр куэдрэ уэмэ, и дамэр мэкъутэ.
 • Гур кIуэдмэ, лъэр щIэ­кIыр­къым.
 • Гъуэгум лъыхъуэркъым — щIоупщIэ.

 • Джэд пасэрэ бын пасэрэ.
 • Псынэ куэд зэхэлъэ­дэжмэ, тенджыз мэхъу.
 • ЦIыхур уи щхьэ еплъытмэ, емыкIу къэпхьынкъым.
 • ЯгъэфIэрей джэдур щхьэн­тэ тесу къонэж.
 • Iуэхутхьэбзэм бзыпхъэ иIэщ.
 • Акъыл зиIэм жагъуэгъу и куэдщ.
 • Гум илъыр нэгум къыуе­гъащIэ.
 • Зи Iуэху нахуэм и нэгу хейщ.
 • Дзы зыфIэпщ дзы къыпфIещыж.
 • Егъэлеяуэ пшхымэ, фори ткIыбжьщ.