ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэти сыти жрыреIи, хьэгъуэлIыгъуэ тIэкIур фIыщ

2020-06-11

  • ГукъэкIыж
  • ЛIэщIыгъуэкIэрэ лъэпкъым къы­дэгъуэгурыкIуа ди адыгэ хабзэ дахэр, зым зы кIэриудмэ, адрейм нэгъуэщI гуэр къыхилъхьэурэ Iисраф ящIу, Iуэхур лэкъумхъуэжым фIэ­кIыу шумэдан зэхуэхьым щынэса зэмант. Зеикъуэм я колхоз цIэрыIуэм и тхьэмадэ нэхъ цIэрыIуэж Къардэн Барэсбий нысэ къишауэ кIэлъыкIуэ дыкIуат. Барэсбий сэрэ дызыхьэблэт, дыкъыздэхъуауэ дызэрыцIыкIурэ дызэныбжьэгъут, абы и щхьэгъусэ КIуакIуэ сэри зэдэлъхузэ­шыпхъум драбынти, я хьэгъуэлIыгъуэм и курыкупсэм сыхэтын хуейт.

  • Арати, егъэлеяуэ зекIуэ шумэдан зэ­хуэ­хьыжым цIыху нэхъыбэ хэтыху, здэкIуэми къыздэкIуэжми  я  щIыхьыр  нэхъ  иIэт  хуэдэу увати, дэри гупышхуэу дахуеб­лэгъат ­пхъур зейхэм. Гуп бэлэры­гъауэ ды­зэрыщымытыр къигъэлъагъуэрт Барэсбий и анэш Бгъэжьнокъуэ Хьэчим, Социалист  Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь лIы цIэ­рыIуэр, ды­зэритхьэмадэм, Бахъсэнёнкэ къуажэм щызэхэт колхоз пэрытым и председатель, Барэсбий и ныбжьэгъуфI, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Тхьэкъуа­хъуэ ­Башир, хьэIусыпэ ­ зрат  жыхуаIэм хуэдэ ­нэгъуэщI цIыху зыбжани къызэрытхэтым. Дыздеблэгъари,  дыздикIам  хуэдэу  унагъуэ хуэщIати, щIым  дынамыгъэсу дагъэлъапIэ. Ди Iэнэр узэдащ, ди фадэр хэплъыхьащ, ди пшы­науэм къуажэр къе­гъаджэ, хъуэхъу, щытхъу, гушыIэ жыхуэпIэхэр гъунэжщ. ХьэгъуэлIыгъуэр дахэн папщIэ зыри къыхуэткъым. УзыщIэсыр  сыт  хуэдизу мыунэшхуэми, хьэ­гъуэлIы­гъуэм къезэвэкIыркъэ? Дэри зэву дызэхэст. Ди нэхъыжь Бгъэжьно­къуэ Хьэчим жьантIэм дэст, хьэщIэ нэхъ пажэ, нысащIэм и тхьэмадэ Къардэн Барэсбий абы къыбгъэдэст, абы ­къакIэлъыкIуэу ­Тхьэкъуахъуэ Башир, Зеикъуэ колхозым и партком Къалмыкъ Мухьэб, сэ, нэгъуэщIхэри детIысэкIат.
  • Моуэ хъуэхъуэн яублэри бжьэ зы-тIу ­къащтауэ, Барэсбий щIашыну цIыху къа­гъакIуэ. Апхуэдэ щыIэн хуейтэкъыми, ар ямыдэу щыщIэупщIэм, хьэгъуэлIы­гъуэм фыз хэгъэрейуэ щыIэм я цIэкIэ къэ­кIуауэ арат джакIуэр. Барэсбийр щIэкIри, дыгузэва щхьэкIэ, гузэвэгъуэ къызэрымы­хъуар и нэгум къищу пыгуфIыкIыу щIэх дыдэу къи­гъэзэжащ. Ди щIыбагъымкIэ блэкIыжын хуейти, си Iэблэр гуеч жысIэу къызэпIэс­кIуащ. КъызэрыщIэкIымкIэ, лажьэ зиIэр сэрат. Дыкъежьэну унэм дыкъыщыщIэ-кIым Барэсбий пщIантIэкум итт, шхыдэу, щIалэщIитIми джэдэхъу абрагъуэжь яIыгът и бжьакъуэ зырызымкIэ. Уэлэхьи, Мухьэмэд зэрыжиIэм хуэдэу тщIынмэ жери, Барэсбий сэ зыкъысхуегъазэ: «Мо дыздэкIуэхэм мыр нышу здэтшэмэ, дауэ къащыхъуну пIэрэ?». «Дауэ къащыхъун, председателым езым ещхьыркъабзэу джэ­дэхъу абра­гъуэжь къытхуишащ, жаIэнщ», — жызоIэ.
  • Арати, дэ машинэхэм зидгуашэщ, джэдэхъум ирагъэгъэзэжщ, тIы абра­гъуэ къыщIашри, ар здэтшащ. АрщхьэкIэ, дэ дыкъэсыным япэкIэ джэдэхъум и хъыбар зыIэрыхьа хэгъэрей фызхэм ­ар къыпхуадэнт. Барэсбийр щIашри, «Джэ­дэхъу бжьэисэм дыпэплъэурэ тIы бэлацэжь зэкIэрылэлу къытхуебгъэшащ…», — жа­Iэри къагъэсысат. Сыт ищIэнт, машинэр джэ­дэхъур къишэну игъакIуэщ, езыр наIэщIэкIри нытхыхьэжат…
  • Къардэн Барэсбий и тIыжьыр зэрыхэкIуэдам нэхъ лажьэ щымыIэу ди кIэлъыкIуэр зэфIэкIауэ дыкъыщежьэжым, къайгъэ дыхэхуэ пэтащ. Барэсбий а къыщыщIашам нэхъ зэгуэзыгъэпахэм ящыщ зым сэлам щрихыжым и Iэгум итIэхъуащ. Фызыр къайгъэзэхэшэ гуэру къыщIэкIри, гушыIэр псалъэмакъ ищIащ. Абы илIри, фIыуэ ефауэ хьэгъуэлIыгъуэм щыIэти, и IэштIымыр игъэдалъэу къэуващ.
  • Iэмал имыIэж щыхъум, Барэсбий и ­щхьэгъусэ КIуакIуэ Iущ цIыкIу утыкум ­къихьащ: «Си лIыр уи фызым и зы Iэгум итIэхъуамэ, уэ си IэгуитIми къитIэхъуэжи, фызэпэкIуэжащ» — жиIэу и Iэхэр щыхуишийм, гупыр зэрыгъэдыхьэшхыжри, хьэ­гъуэлIыгъуэри дахэу иухыгъащ, сэри сигу къинати, схуэмыбзыщIу стхыжащ.
  • Хэти сыти жрыреIи, хьэгъуэлIыгъуэ тIэ­кIур фIыщ.
  • Къэрмокъуэ  Мухьэмэд.