ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ

2020-06-06

 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 8
 • Сыхьэт 12 пщIондэ лажьэркъым
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 Иджырей гуманитар академие (12+)
 • 18.55 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. Хэку зауэ­шхуэм и лIыхъужьхэм ­ятеухуа тхылъ (12+)
 • 19.35 «Хъыбар къызэрыгуэкI» (12+)

 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 9
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 «Ди щIэинхэр» (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Онлайн». IуэрыIуатэдж Нэхущ Тимур (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 18.55 «Литературэ зэIущIэхэр». Шаваев Хьэсэнрэ Курбанов Рафисрэ (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 19.35 «Адэжь хэку». Шурейхэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 10
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 «Бзухэм я уэрэд». «Амикс» гупым ягъэува сабий ­мюзиклыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». РСФСР-м и цIы­хубэ артист Ерчэн Леонид и фэеплъу (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 19.00 «ГъащIэм и алыфбей» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ЛIэщIыгъуэхэм къап­хыкIыу». Пщы гуащэ ­Гошаях теухуа цIыхубэ поэмэр (балъкъэ­рыб­зэкIэ) (12+)
 • 19.45 «Адыгэ узэщIакIуэхэр». XIX лIэщIыгъуэм псэуа жылагъуэ лэжьакIуэ ­Нэгумэ Шорэ (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • Махуэку, мэкъуауэгъуэм и 11
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 «Вагъуэ бын». КъБР-м и Макъамэ театрым и уэ­рэджыIакIуэ Жубоев Джамбулат (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщымы­гъупщэн папщIэ» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 18.55 «Спортым и дуней». Дунейпсо чемпион Шахмурзаев Щыхьмырзэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщыгъупщэ хъунукъым» (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мэкъуауэгъуэм и 12
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщыгъупщэ хъунукъым» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Зи са­биигъуэр зауэм хиубы­дахэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 «Макъамэм и лъахэ» (12+)
 • 19.30 Биологие щIэныгъэхэм я кандидат Хьэтыхъу Iэу­бэ­чыр (12+)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 13
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщымы­гъупщэн папщIэ» ­(ады­гэб­зэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэми 14
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»