ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым узыншагъэр хъумэнымкIэ и IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр узыфэ зэрыцIалэм  зэрыщахъумэ IэмэпсымэхэмкIэ къызэрагъэпэщыным иджыри сом мелуан тIощIым щIигъу хухех

2020-06-04

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. епсэлъащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI.

  • Видеоконференц мардэм тету щызэпсалъэм и гугъу ящIащ коронавирус узыфэм пэщIэтыным, экономикэмрэ цIыхухэмрэ защIэгъэкъуэным хуэгъэзауэ щIыналъэм щызэфIагъэкIхэм. Щхьэхуэу тепсэлъыхьащ КъБР-м и медицинэ IуэхущIапIэхэр зыхуэныкъуэхэмкIэ, хущхъуэхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, хуей хъужыкъуэмэ къагъэсэбэпыну гъуэлъыпIэ нэщIу сымаджэщхэм яIэм.
  • КIуэкIуэ Казбек пщэрылъ зэращищIам ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым узыншагъэр хъумэнымкIэ и IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр узыфэ зэрыцIалэм зэрыщахъумэ IэмэпсымэхэмкIэ ирикъуу къызэрагъэпэщын папщIэ КъБР-м и республикэ бюджетым щыщу иджыри сом мелуан тIощIым щIигъу хухахащ. А ахъшэм щыщ Iыхьэр къыдагъэхуащ, КъБР-м и къэрал аппаратыр Iыгъыным трагъэкIуадэ мылъкур илъэсым и пэщIэдзэм щегъэжьауэ ягъэмащIэри.
  • 2020 гъэм и мэкъуауэгъуэм и 2-м ирихьэлIэу COVID-19 узыфэр япкърыту республикэм къыщахутащ цIыху 2978-рэ. Абыхэм ящыщу 1272-рэ хъужащ, 23-р а узыфэм илIыкIащ. Сымаджэщхэм щIэлъщ цIыху 847-рэ, абыхэм ящыщу реанимацэм — цIыху 50. Амбулаторнэу йоIэзэ цIыху 619-м, узыфэм и нэщэнэхэр мынаIуащэу ар 217-м япкърокI. Узыфэр къызэрежьэрэ тест къэпщытэныгъэу 46821-рэ ирагъэкIуэкIащ, мэкъуауэгъуэм и 2-м — 1358-рэ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.