ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэм  яхуоупсэ

2020-06-04

  • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Парламентым и депутатхэм гулъытэ хуащIащ гъащIэм щытыкIэ гугъу щихуа ныбжьыщIэхэм.

  • Мы гъэм къежьа уз зэрыцIалэм дызригъэува щытыкIэм къыхэкIыу, депутатхэр я нэIэ щIэт IуэхущIапIэхэм еблэгъэфакъым, ауэ дэтхэнэми зыхуэныкъуэхэмкIэ зыщIагъэкъуащ. Апхуэдэуи узым зэрызыщахъумэн хьэпшыпхэр, шхыныгъуэхэр, сабийхэм папщIэ саугъэтхэр тыгъэ хуащIащ.
  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ яхуэзащ Сабий зеиншэхэмрэ зи адэ-анэ я нэIэ щIэмытыж ныбжьыщIэхэмрэ щапI школ-интернат №5-м и лIыкIуэхэм.
  • — Си гум къыбгъэдэкIыу фIыщIэ фхуэсщIыну сыхуейщ фи гуапагъэм, гумащIагъэм, лъагъуныгъэм сабийхэр зэрыщывмыгъащIэм папщIэ. Дэ дызэкъуэувэу дегугъун хуейщ мы зэман гугъум ныбжьыщIэхэм я узыншагъэр хъумэным, зыхуей хуэгъэзэным. Дунейм теткъым сабиигъуэр а цIыкIуэм яхуэтхъумэным нэхърэ нэхъыщхьэ, — жиIащ Егоровэм.
  • Нобэ парламентарийхэм я нэIэ щIэтщ Сабий унэр, БалигъыпIэ имыува ныбжьыщIэхэм я узыншагъэр щызэфIагъэувэж «Нэмыс» центрыр, Прохладнэ дэт сабий унэ-интернатыр, Сабий зеиншэхэмрэ зи адэ-анэхэм я нэIэ щIэмытыж ныбжьыщIэхэмрэ щапI школ-интернат №5-р, Приближнэ станицэм дэт 2-нэ школ-интернатыр, Сабий-ныбжьыщIэ спортшколыр.
  • КъБР-м и Парламентым  и пресс-IуэхущIапIэ.