ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-06-04

 • Мэкъуауэгъуэм и 4, махуэку
 • Бийр къащытеуам хэкIуэда сабийхэм я дунейпсо махуэщ
 • Ингуш Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 • Хьэлъэ къызэраIэт краным ирилажьэм и махуэщ
 • Къэзахъстан Республикэм и къэрал дамыгъэхэм я махуэщ
 • Эстонием щагъэлъапIэ я къэрал ныпым и махуэр
 • Финляндием зыхъумэжынымкIэ и къарухэм я махуэщ
 • Молдавием и банк лэжьакIуэм и махуэщ

 • 1800 гъэм Вашингтон дэт Унэ Хужьыр ухуэныр яухащ. Куэд дэмыкIыу абы Iэпхъуауэ щытащ къэралым и президент Адамс Джонрэ и щхьэгъусэмрэ.
 • 1897 гъэм Петербург ухуэн щыщIадзащ «Аврора» кхъухь цIэрыIуэр.
 • 1856 гъэм Третьяковскэ галереер къызэгъэпэщыным теухуа унафэ къащтащ.
 • 1922 гъэм «Крокодил» журналым и япэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.
 • 1940 гъэм Москва «Динамо» стадионыр къыщызэIуахащ.
 • 1943 гъэм Налшык щекIуэкIащ фашистхэм я бийуэ республикэм и цIыхубзхэм къызэрагъэпэща пэкIур.
 • 1962 гъэм СССР-м япэу щагъэлъэгъуащ «Фитиль» киножурналыр. Къэралым щыцIэрыIуэ дыдэ хъуауэ щыта а нэтыным и редактор нэхъыщхьэр Михалков Сергейт.
 • Хоккеист, СССР-м и щIыхь зиIэ и тренер, зи унафэщIу щыта ЦСКА командэм хэту Совет Союзым 12-рэ и чемпион, щэнейрэ Олимп, 8-рэ дунейпсо чемпион хъуа Тихонов Виктор къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • Америкэм щыщ киноактрисэ цIэрыIуэ, саугъэт куэдым я лауреат, псапащIэ Джоли Анджелинэ и ныбжьыр илъэс 45-рэ ирокъу.
 • Урысей биатлонист, Олимп Джэгухэм тIэунейрэ я чемпион хъуа Устюгов Евгений и ныбжьыр илъэс 35-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 20 — 21-рэ, жэщым градус 15 — 16 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 5, мэрем
 • Дыкъэзыухъуреихь щIыуэпсым и дунейпсо махуэщ
 • Хабзэм ебакъуэу бдзэжьей къэубыдыным, ар щэным ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Урысеймрэ Къэзахъстанымрэ щагъэлъапIэ Экологым и махуэр
 • Дание пащтыхьыгъуэм и конституцэм и махуэщ
 • 1706 гъэм Москва къыщызэIуахащ дзэ сымаджэщ (иджы — Бурденкэ     Н. Н. и цIэр зезыхьэ дзэ клиникэ госпиталь нэхъыщхьэрщ).
 • 1783 гъэм Франджым щыщ Монгольфье зэкъуэшхэу Жозеф-Мишелрэ Жак-Этьеннрэ дунейм щыяпэу уэгум ираутIыпщхьащ бахъэкIэ лажьэ аэростатыр. ЦIыхубэм илъэсищэ дэкIыжа иужькIэ уэгум щыпхаша гъуэгум и лъагъуэр къахузэIузыхар ахэрщ.
 • 1881 гъэм хирургхэм я урысей зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
 • 1945 гъэм Берлин Iэ щытрадзащ Германиер зэрыхагъэщIамкIэ икIи СССР-м, США-м, Инджылызым, Франджым я правительствэхэм Германием и власть нэхъыщхьэм и къалэнхэр зэрагъэзэщIэнум теухуа декларацэм. А къэралхэм я дзэзешэхэу Жуков Георгий, Эйзенхауэр Дуайт, Монтгомери Бернард, Латр де Тассиньи сымэщ абы зи Iэ щIэлъыр.
 • 1954 гъэм Москва Эстрадэм и театр къыщызэIуахащ.
 • 1967 гъэм КъуэкIыпIэ Гъунэгъум щыщIидзащ хьэрып-израиль зауэм. Ар тхыдэм хыхьащ Махуих зауэ цIэр иIэу — Израилыр Мысырым, Иорданием, Сирием ятеуат.
 • 1981 гъэм США-м узыфэхэм якIэлъыплъынымкIэ и центрым и щIэныгъэлIхэм узыфэщIэ — СПИД зыфIащар — къахутащ.
 • Журналист, тхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бекъан Чыланий къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Адыгей усакIуэ Хъунэгу Нурет и ныбжьыр илъэс 90 ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и мелиоратор Мамхэгъ Алексей и ныбжьыр илъэс 81-рэ ирокъу.
 • Польшэм щыщ актрисэ цIэрыIуэ, ди къэралым щытраха фильм куэдми щыджэгуа Брыльскэ Барбарэ и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, публицист Бещтокъуэ Хьэбас и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Радиожурналист Къудей Лидэ къыщалъхуа махуэщ.
 • УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, псы есынымкIэ тренер, Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь Покровская Татьянэ и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • Урысей тхакIуэ, философ, МКъУ-м и профессор, телевиденэм «ЩIалэ, пщащэ Iущ цIыкIухэр» нэтын цIэрыIуэр щезыгъэкIуэкI Вяземский Юрий и ныбжьыр илъэс 69-рэ ирокъу.
 • Шэрджэс еджагъэшхуэ, мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор Мамбэт Мурадин и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор ФиIэпщэ Владимир и ныбжьыр илъэс 53-рэ ирокъу.
 • Теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, «Япэ каналым» сабийхэм папщIэ, апхуэдэуи нэгузыужь нэтынхэр зыгъэхьэзыр и IэнатIэм и унафэщI Пельш Валдис и ныбжьыр илъэс 53-рэ ирокъу.
 • Урысей фигуристкэ, Олимп Джэгухэм я чемпионкэ Липницкая Юлие и ныбжьыр илъэс 22-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 20 — 21-рэ, жэщым градус 12 — 13 щыхъунущ.