ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын и фэеплъ махуэм

2020-06-04

  • Мэкъуауэгъуэм и 4-м илъэс 35-рэ ирокъу КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын дунейм зэрехыжрэ.

  • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм и зэранкIэ иджыпсту дуней псор зэрыт щытыкIэр къалъытэу, Кулиев Къайсын и фэеплъ махуэм теухуа зэхыхьэхэр республикэм и районхэмрэ къуажэхэмрэ зэпэIэщIэу щрагъэкIуэкIыну яубзыхуащ — онлайн Iэмалым тету проект зэмылIэужьыгъуэхэр ягъэзэщIэнущ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и библиотекэхэм Интернетым щаIэ напэкIуэцIхэр къагъэсэбэпу усакIуэхэм я сыхьэтхэр, виртуальнэ тхылъ гъэлъэгъуэныгъэхэр, «ЦIыхубэ усакIуэм и усэхэм дыкъоджэ» фэеплъ дерсхэр ирагъэкIуэкIынущ.
  • Кулиев Къайсын дэтхэнэ зы цIыхуми и ныбжьэгъуу икIи и егъэджакIуэу щытауэ къилъытэфынущ, сыту жыпIэмэ и усэхэм гуапагъэ, щэнхабзэ лъагэ, цIыху лъагъуныгъэ къапкърокIри. Усыгъэм щиIэ зэфIэкIым и къару къудейркъым абы узэритхьэкъур, атIэ дунейм псэ зыIуту тет дэтхэнэ зыми хуиIэ лъагъуныгъэм урешалIэ Кулиевым.
  • Мэкъуауэгъуэм и 4-м Кулиев Къайсын и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэнущ икIи усакIуэм и фэеплъ унэ-музейм «Къайсын и тхыгъэхэм дыкъоджэ» видеопроектыр щагъэзэщIэнущ, НыбжьыщIэхэм я библиотекэм, Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм, Сабийхэм я библиотекэу ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэм фэеплъ сыхьэтхэр видеозэпыщIэныгъэ IэмалхэмкIэ щрагъэкIуэкIынущ. Апхуэдэу мэкъуауэгъуэм и 6-м усакIуэм хухаха сыхьэтым щыпащэнущ Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм. «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм игъэхьэзырынущ икIи Кулиев Къайсын и фэеплъ махуэм газетхэм абы теухуа тхыгъэхэр къытрадзэнущ, телевиденэкIэ, радиокIэ нэтынхэр къатынущ. Республикэм и районхэм хыхьэ къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я библиотекэхэми онлайн зэхыхьэ щхьэпэхэр щрагъэкIуэкIынущ.
  • БЖЬЫХЬЭЛI  Розэ.