ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м  уимыкIыу  тенджыз ФIыцIэр  плъагъурэ?

2020-06-04

 • ФIы дыдэхэм ящымыщми, Идар хуэмыхуу еджэркъым. Псом хуэмыдэу географиемкIэ хэти пеуэфынущ. ЕпщIанэ классым щIэсхэр хьэгъуни къыдигъэплъыркъым. Ауэ зы хьэл гъэщIэгъуэн хэлъщ Идар: зыгуэрхэм баз япихьэну зыпищI щыIэкъым.
 • Махуэ гуэрым классым щIэс щIалэ цIыкIухэр уэршэру здэщытым Идар жиIащ:
 • — Хэт къызжиIэфын, Къэбэрдей-Балъкъэрым уимыкIыу тенджыз ФIыцIэр къыпхуэлъагъуну?

 • ЦIыкIухэр зэплъыжащ: ар дауэ?!
 • — КартэкIэ уеплъмэ, плъагъунущ! — «уи пыIэкур къыпхуизуда» жыхуиIэу Инал и Iэр ину иIэтащ.
 • — Дауэ ди республикэм уимыкIыу тенджыз ФIыцIэр зэрыплъагъунур? Уэ, Идар, щебгъэлеиIуэ щыIэщ, — къехъурджэуащ Инар.
 • — Сэ езгъэлейкъым. Ар къызжезыIэфым мы си жаныр изот.
 • Сэр къыщыхыхьэм, Iуэхур нэхъ зэрыхьзэрий хъуащ. Зым къыпхуэлъагъуну жиIэрт, ауэ къызэрыпхуэлъагъуну щIыкIэр ищIэртэкъым. Адрейхэм ар Идар ириныкъуэкъуэн щхьэкIэ къигупсысауэ яукъуэдийрт.
 • — Ди республикэм уимыкIыу тенджыз ФIыцIэр зэрыплъагъуну щIыкIэр щывмыщIэкIэ, си жаныр къысхуэнэжащ, — жиIэри Идар ежьэжащ.
 • ЕтIуанэ махуэм, географие урокым зэрыщIидзэу, Инал къэтэджри егъэджакIуэм еупщIащ:
 • — Данэ Мухамедовнэ, дыгъуасэ Идар баз къытпихьащ ди республикэм уимыкIыу тенджыз ФIыцIэр хуиту плъагъуну жери. Пэж ар?
 • ЕгъэджакIуэр мащIэу къыпыгуфIыкIащ:
 • — АтIэ, фэ жыфIэр сыт?
 • — Иныкъуэхэм плъагъуну жаIэ, ауэ зэрыплъагъуну щIыкIэр ящIэркъым. Адрейхэм зэи умылъагъуну, Идар къигупсысауэ хуагъэфащэ.
 • — Пэжщ, цIыкIухэ, Идар жиIэр. Ди Къэбэрдей-Балъкъэрым уимыкIыу тенджыз ФIыцIэр плъагъунущ. Ар зэрыплъагъуну щIыкIэр иджыпсту езы Идар къыджиIэнщ.
 • Идар доскам дэкIри, мыпIащIэу къригъэжьащ:
 • — Дунейр уэфIу зыри зэран къыпхуэмыхъу нэужь, уяпэ километриплI-тхукIэ щыIэр хуиту уолъагъуф. Нэхъ лъагэу утетыху, нэхъ жыжьэ уоплъэф. Аращ зыплъыхьыпIэ чэщанэхэр Iуащхьэ е щIыпIэ хэIэтыкIахэм тращIыхьу щIыщытар. Дэ ди республикэм димыкIыу тенджыз ФIыцIэр хуиту къытхуэлъагъунущ, Iуащхьэмахуэ дыдэкIрэ дыплъэмэ. Апхуэдэу тлъагъунущ Батум, Сочэ, Поти, ТIуапсы къалэхэри, Тыркум щыIэ Понтий бгыри.
 • — Дэгъуэщ, Идар, — жиIащ егъэджакIуэм. — Псори тэмэму жыпIащ. Дэнэ абы укъыщеджар?
 • — Профессор Борей Рауф и «Къэбэрдей-Балъкъэрым и географие» тхылъым. Абы гъэщIэгъуэн куэд итщ. Фыхуеймэ, урок къакIуи зыгуэрхэр фхуэзгъэхьэзырынщ.
 •  
 • ЖУРТ  Биберд.