ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэкъуауэгъуэм и 1-р Сабийхэр хъумэным и ­дунейпсо махуэщ

2020-05-30

 • Ирепсэу ди Хэкур!
 • Сытым щыгъуи къытхуэгуапэу,
 • КъытлъэIэсу псоми япэ,
 • НэхъыфI дыдэу хэт дэ тлъагъур?
 • — Ар ди мамэщ!

 • ЩIыпIэу щыIэм я нэхъ дахэу,
 • Сытым щыгъуи дрипагэу,
 • ЦIыкIухэр дэнэ дыщыпсэур?
 • — Ар ди Хэкурщ!
 • Дэ къытхилъхьэу къаруушхуэ,
 • Нэхъ Iуэху инхэм дытегушхуэу,
 • ДытекIуэфу сыт дызыщIыр?
 • — Ныбжьэгъугъэрщ!

 • Ди псэукIэр нэхъ ефIакIуэу,
 • ТщIа мурадым дыхуигъакIуэу,
 • Хэкур сыт зыдэщIэращIэр?
 • — ГуащIэдэкIырщ!
 • Сабий псори насыпыфIэу,
 • ГъащIэм сыткIи игъэгуфIэу
 • Псэун папщIэ, сыт дыхуей дэ?
 • — Мамырыгъэ!
 • Къагъырмэс Борис,
 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ