ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъэхутакIуэ емызэш

2020-05-30

 • Мэкъумэш щIэныгъэхэмкIэ ду­нейпсо академием и академик, ­ЩIДАА-м и член-корреспондент, ­КъБР-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэ­гъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьа­кIуэ, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш университетым и профессор Шэ­джыхьэщIэ Юрий Ахъмэтхъан и ­къуэр и IэдакъэщIэкIхэмкIэ ди республикэм и мызакъуэу, Урысейм и щIыналъэ куэдым къыщацIыху.
 • Юрий Тэрч щIыналъэм хыхьэ ­Урожайнэ къуажэм 1961 гъэм жэпуэгъуэм и 16-м къыщалъхуащ. Курыт школ нэужьым абы щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызригъэгъуэтащ КъБР-м щыIэ агромелиоративнэ институтым мэкъумэш хозяйствэр механизацэ щIынымкIэ и къудамэм. Еджэным ехъулIэныгъэфIхэр щы­зыIэрызы­гъэ­хьа, щхьэх имыщIэу, жэуаплыныгъэ хэлъу зыкъэзыгъэлъэгъуа щIалэщIэр еджапIэр къиуха нэужь лэжьыгъэншэу куэдрэ щысакъым — ар уващ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш академием.
 • И щIэныгъэмрэ IэщIагъэмрэ хигъахъуэ зэпыту, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ Iуэхухэм къадэкIуэу къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэри иригъэкIуэкIыу къокIуэкI ШэджыхьэщIэр.
 • Мэкъумэш ­хозяйствэм къыщагъэсэбэп технологиехэмрэ Iэмалхэмрэ унэтIыныгъэмкIэ абы Владикавказ дэт къэрал мэкъумэш университетым 1995 гъэм щыпхигъэкIащ и кандидат лэжьыгъэр. Ар теухуауэ щытащ пхъэщхьэмыщхьэ къызыпыкIэ жыг­хэм я щIагъым къыщыкI удзхэр къызэрахыну Iэмэпсымэ зэпкърылъ­хьэным.

 • Илъэс зыбжанэкIэ елэжьауэ, 2001 гъэм Краснодар къалэм дэт Кубанскэ къэрал мэкъумэш университетым и доктор лэжьыгъэри щыпхигъэкIащ Юрий. ЩIэныгъэлIым утыку ирихьат Кавказ Ищхъэрэм и бгылъэ щIы­пIэхэмрэ абыхэм къыщыкI къэкIыгъэхэмрэ техникэ Iэмалхэр къэбгъэсэбэпкIэрэ зэрызепхьэну щIы­кIэхэр.
 • КъыкIэлъыкIуэ илъэсым абы профессор цIэ лъапIэр къыфIащри, ­КъБКъМУ-м механизацэмрэ ток къарукIэ IуэхущIапIэхэр къызэгъэпэ­щы­нымкIэ и факультетым и декану ягъэуващ.
 • Юрий университетым щрегъэдж «Метрология, стандартизация, сертификация», «Патентоведение» дисциплинэхэр. Мэкъумэш къэкIыгъэхэр къэгъэхъун папщIэ къагъэсэбэп технологие зэхэлъхьэн, техникэ къэгупсысын и лъэныкъуэкIэ хуабжьу цIэрыIуэ щIэныгъэлIщ Шэджы­хьэ­щIэр. Ар щIэх-щIэхыурэ хэтщ урысейпсо, дунейпсо щIэныгъэ-гъэунэхуныгъэ конференцхэм. ЩIэныгъэлI щыпкъэм иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм ятеухуа лэжьыгъэ купщIафIэу дунейм къытехьащ 394-рэ, абыхэм ящыщу 35-р монографие щхьэхуэщ. Ахэр студентхэр еджэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу, апхуэдэу агропромышленнэ комплексым телажьэхэми зыпэрыт IэнатIэ елъытауэ сэбэп яхуохъу.
 • ЗэфIэкI лъагэ зыбгъэдэлъ цIыхущ ШэджыхьэщIэр. И щIэныгъэр и лъабжьэу лэжьыгъэ купщIафIэ куэд зэфIигъэкIащ абы. Юрий къэхутэныгъэхэм яужь итщ — абы иIэщ езым и щхьэзакъуэ лэжьыгъэу мэкъумэш хозяйствэм и лъэныкъуэкIэ къэсэбэпыну Iэмэпсымэхэу, хьэпшыпу патент зы­хуагъэфэщауэ 29-рэ.
 • ЗэфIигъэкIа Iуэху щхьэпэхэм уриплъэмэ, мэкъумэш IэнатIэм къыщагъэсэбэпхэм я щапхъэу 19-р щагъэлъэгъуащ республикэ, урысейпсо, дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэхэм. Абыхэм къыхуагъэфэщащ щIыхь тхылъу 36-рэ, УФ-м и ВВЦ-м и «Бжьыхьэ дыщафэ» дыщэ медалу 7, дыжьыну 3, жэзу 3. Абыхэм ящыщ куэдыр «Урысейм пхъэщхьэмыщхьэ гъэкIынымкIэ и машинэ системэ» ­каталогым ихуащ.
 • КъБКъМУ-м и базэм и нэIэ щIэту Юрэ къызэригъэпэщащ «Мэкъумэш хозяйствэм и механизацэ къудамэм и технологиехэмрэ Iэмалхэмрэ» щIэ­ныгъэ еджапIэр. ШэджыхьэщIэр я щIэныгъэ унафэщIу техникэ щIэныгъэхэм я кандидат лэжьыгъэхэр пхагъэкIащ цIыхуищым, доктор лэжьыгъэр — цIыхуитIым. Иджыпсту ар я дэIэпыкъуэгъуу цIыхуищым я кандидат, доктор лэжьыгъэхэр ягъэхьэзыр.
 • Апхуэдэу, илъэс блэкIам КъБКъМУ-м и щIэныгъэлIхэу Апажэ Аслъэнрэ Хьэжмэт Лиуанрэ ящIыгъуу ягъэ­хьэзыра лэжьыгъэм, жылэр трасэн и пэ къихуэу щIыр зэрыгъэхьэзырыпхъэм, абы папщIэ къэгъэсэбэпыпхъэ технологиехэм, экологие и лъэны­къуэкIэ яIэн хуей къабзагъэм теухуам, мыхьэнэшхуэ зэриIэр къалъытэри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал ­саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.
 • ШэджыхьэщIэ Юрий и гъащIэм и нэхъыбэр хуигъэпсащ зыпэрыт IэнатIэм, мэкъумэш щIэныгъэм хэлъхьэ­ныгъэшхуэхэр хуэщIыным. КъэхутакIуэ емызэшым и хъуэпсапIэ псори къехъулIэну ди гуапэщ.
 • ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ.