ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ФIыцIэмрэ хужьымрэ»

2020-03-11

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ ­театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ Аброкъуэ Аслъэн и Iэдакъэ къы­щIэкIа «ФIыцIэмрэ хужьымрэ» пье­сэм къытращIыкIа спектаклым и премьерэ.

 • Пэшым тIысыпIэ нэщI имыIэу цIыхур къызэрекIуэлIам ущымыгуфIыкIынкIэ Iэмал иIэтэкъым. Къи­щынэмыщIауэ, абы узыщрихьэлIэр зи ныбжь хэкIуэта, театрыр илъэс куэд щIауэ фIыуэ зылъагъухэм я ­закъуэтэкъым, атIэ зи щIалэгъуэхэри щыкуэдт.
 • Къыхэгъэщыпхъэщ «ФIыцIэмрэ хужьымрэ» пьесэр Аброкъуэ Аслъэн япэу и Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьы­гъэу зэрыщытыр. Ар езыр театрыр фIыуэ зылъагъу, зы спектакли блэзымыгъэкI театреплъ емы­зэ­шыжщ. Спектаклыр зыгъэувар (режиссёрыр) Дигорскэ театрым и режиссёр нэхъыщхьэ Джалиев Казбекщ.

 • Iуэхур къыщыхъур иджырей офисщ. Хьэлий Алиевич (ролыр ­зы­гъэзащIэр Къэбэрдей-Балъкъэр, Ингуш республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Хьэщэ Къанщобийщ) Iуэ­ху­щIапIэ иным и унафэщIщ, бейжьщ, ауэ, Iуэхуракъэ, пьесэм и пэ­щIэдзэм абы и ныбжьэгъу дохутыр Хьэсэн (Тэмазэ Лиуан) къыжреIэ узыфэ шынагъуэ къызэреузыр, абы икIэщIыпIэкIэ и благъэ гуэрым илъ къыхамыкIэмэ, мазищ фIэкIа зэри­мыгъэпсэунур. Ауэ, Хьэлий Алиевич благъэ гъунэгъу иIэкъым, Сэтэней-кIэ (ХьэхъупащIэ ФатIимэ, Къул Марьянэ) еджэу зы хъыджэбз епIри, ари къихьауэ аращи, сэбэп хуэхъуфынукъым. Хьэлий Алиевич фыз къызэримышар, бын зэрызэримыгъэпэщар и ныбжьэгъум къыщри­хъуэнкIэ, лIым жеIэ Индийскэ хы­тIыгу ныкъуэм фIыуэ щилъэгъуауэ щыта бзылъхугъэм и хъыбар икIи Нэ фIыцIэ ирита псалъэм хуэпэжу зэ­рыпсэуар. Апхуэдэу щыхъукIэ, доху­тырыр къочэнджэщ, нэгъуэщI мыхъуми, и хъыджэбзыр а пIалъэм ­унагъуэ иригъэхьэу и гуфIэгъуэ хэп­лъэну.

 • ЛIым и пхъур къреджэри йопса-лъэ, арщхьэкIэ хъыджэбзым жеIэ апхуэдэ мурад зэкIэ зэримыIэр, фIыуэ имылъагъум зэрыдэ­мы­кIуэ­фынур. Сыт ищIэнт, лIыр абыкIэ арэзы мэхъу, ауэ Iуэхуракъэ, Хьэлий Алиевич и къуэдзэ Къазырхъанрэ (КъБР-м и цIыхубэ артисткэхэу Жьэ­кIэмыхъу КIунэрэ Щэрмэт Людми­лэрэ) и секретарь Анжелэрэ (Жэ­нэтей Марьям, Къуэшокъуэ Регинэ) абыхэм я псалъэмакъым кIэ­щIодэIухьри, бзаджагъэ я гум къокI. АпхуэдизкIэ я нэр къыщипхъуащ а тIуми, Хьэлий Алиевич IущIэну къэ-кIуа МутIалибкIэ зэджэ щIалэщIэм (Блашэ Имран) цыджаныфэ ирап­лъ­ри, щIамыгъэхьэу щIахужыну яужь йохьэ, къаIэрыхьэр ираутIып­щыурэ щIалэр ягъэджалэ, фэбжь ирадзри, сымаджэщым ар щIохуэ. Абы хэту Къазырхъанрэ Анжелэрэ  зэгуроIуэ, Хьэлий Алиевич дунейм ехыжмэ, и мылъкур зыIэщIалъхьэ- ну. Ар зэрызрагъэхъулIэну Iэмалри яд, ябзри ягъэтIылъыж. Къа­зыр­хъан и къуэ ХьэтIырэ (Къардэн Заур) къэ­фэнрэ ефэнрэ нэхъ гугъуехь ­игъа­щIэм зымылъэгъуа щIалэ ­щхьэ­хуэфIым, Сэтэней ирагъашэу, Хьэлий Алиевич Анжелэ кърагъэшэну.

 • Я ­хьэгъэщагъэр къайхъулIэн ­пап­щIэ абыхэм япэщIыкIэ Хьэлий Алиевич и фIэщ ящI Сэтэней лIэным хуэдэу ХьэтIырэ фIыуэ илъагъуу, ауэ и адэм фIэлIыкIыу зыкъримыгъэщIэфауэ, Сэтэней жраIэ и адэм Анжелэ къишэну хъуэпсапIэ зэриIэр, и пхъур арэзы хъу закъуэмэ. Сытми, пцIы зэ­фэзэщкIэ зэадэзэп­хъум я нэчыхьыр ятхыну траухуарэ ефэндыри къраджауэ, сымаджэ­щым яша МутIалиб зыкъещIэжри, и псэм фIыуэ илъэ­гъуа Сэтэней Iуэхур зыIутыр жре­Iэж.
 • Арати, Сэтэнейрэ МутIалибрэ яужь йохьэри, Къазырхъанрэ Анжелэрэ я пцIыр къыщIагъэщ, ахэр утыкум ­ираубыдэ щIалэм игъусэу къэкIуа ­индеецхэм. Абы ирихьэлIэу, Хьэсэн гуфIэу, тхылъымпIэ гуэр иIыгъыу утыкум къолъадэри, псояжреIэ, индеец щIалэр — МутIалиб Хьэлий Алиеич зэрикъуэр, абы и фIыгъэкIэ, лIыр ажалым пэIэщIэ зэращIы­фынур. КъызэрыщIэкIамкIэ, ар и ­къуэт Хьэлий Алиевич Индийскэ хытIыгу ныкъуэм фIыуэ щилъэгъуауэ щыта бзылъхугъэм. Апхуэдэ щIы­кIэкIэ, фIыуэ зэрылъагъухэр зэро­гъуэтыж, фIыр ем, хужьыр фIыцIэм токIуэри, спектаклыр еух.

 • Гугъущ гупсысэ пыухыкIа мы спектаклым щхьэкIэ жыпIэну. Сыт Аброкъуэм «ФIыцIэрэ хужьрэ» спектаклымкIэ къыджиIэну зыхуеяр? «Жы­IэзыфIэщу дунейм фытемыт, фи лъагъуныгъэм фыкъыщхьэ-щыж», — жиIэну арауэ пIэрэт?.. ­Къе­кIуэкI Iуэхугъуэр гушыIэ жып-хъэм итрэ гукъыдэжыр къиIэтми, гукъеуэ сиIэу театрым сыкъыщIэ­кIыжащ. Сэ сыхуеят фIыуэ зэры­-лъагъухэм я ­лъагъуныгъэр си фIэщ зыщIын псалъэ е Iуэхугъуэ пыухыкIа абдежым щыслъагъуну, фIыр ем зэрытекIуам пылъа гугъуехьхэр ­лIыхъужьхэм ядэзгъэвыну. Гугъуе­хьыншэу апхуэдэ къэхъуу къызы­щыхъу щыIэмэ, иримыхьэлIауэ аращ. ИтIанэ, спектаклыр  дэнэ утыку щыбгъэувми, сыт хуэдэ лъэпкъым къищтэми тыншу хуэгъэIэрыхуэнущ, сценэр зэрыгъэщIэрэщIа ­Iуащхьэмахуэрэ нарт лIыхъужьыvрэ я сурэтхэр хэбгъэкIмэ (а тIуми мыбдеж щагъэзэщIа къалэныр гу­рыIуэгъуащэкъым). Ар авторым езым хуейуэ ищIа? Си щхьэкIэ «ады­гэмэ» нэхъыбэ къыкIэрихамэ, нэхъ къэс­щтэнут…

 • ГушыIэр фIыщ, ауэ ар гъащIэм и мы­хьэнэкъым (мыбдеж — спектак­лым), атIэ гъащIэр нэхъ тынш пщы­зыщI, языныкъуэхэм и деж къыбгурызыгъаIуэ Iэмал хьэлэмэтщ армыхъумэ, гушыIэм и хъуреягъым укъеуджэкIкIэ Iуэхур зэфIэкIыу ­къэслъытэркъым. Пэжщ, Аброкъуэм и япэ лэжьыгъэр утыку зэрырахьар, адыгэбзэкIэ тхэ драматург къызэ­рыу­нэхуар узыщыгуфIыкIын Iуэх­у­гъуэщ. Дэ дыщогугъ икIи дыпоплъэ абы нэхъыбэкIэ дигъэгуфIэну.
 • Щомахуэ Залинэ.
 • Сурэтхэр  Къарей  Элинэ  трихащ.