ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГъэсакIуэ нэхъыфIхэр къыхах

2020-03-11

  • «2020 гъэм и гъэсакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэ­пеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Тэрч районым щызэхуа­щIыжащ. Ар щекIуэкIащ Тэрч къалэ дэт курыт еджапIэ №2-м.

  • ЗэIущIэр къыщызэIуа­хым япэу  псалъэ зрата Тэрч щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм и уна­фэщI Варий Маринэ жиIащ зэпеуэм и къалэн нэхъыщ­хьэу щытыр гъэсакIуэ нэхъыфIхэр гъэбелджылыным и мызакъуэу, абыхэм я лэ­жьыгъэм къыщагъэсэбэп IэмалхэмкIэ зэгъэхъуэжэ­ныр, адэкIи утыкушхуэхэм ихьэн папщIэ тегъэгуш­хуэныр арауэ зэрыщытыр. Зэхьэзэхуэм хэт дэтхэнэми зыщыщ IуэхущIапIэм и цIэр фIыкIэ игъэIуну, адэкIи ­урысейпсо утыкум и зэфIэкI щигъэлъэгъуэн хуэдэу ехъулIэныгъэ зыIэригъэхьэну ехъуэхъуащ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэхьэзэхуэр Iыхьэ зыбжанэу зэхэтт.

  • Япэм хиу­быдэрт гъэсакIуэхэм я творческэ лэжьыгъэм щыгъуазэ ухуэзыщI гъэлъэгъуэныгъэр утыку ихьэныр, сабийхэм зэрадэлажьэу къагъэсэбэп Iэмалхэм, я ехъулIэныгъэ­хэм щытепсэлъыхьыныр. КъыкIэлъыкIуэ Iыхьэм Iэ-мал хэхахэр къагъэсэбэпурэ, егъэджэныгъэ-гъэсэ­ныгъэ и лъэныкъуэкIэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр наIуэ щащI дерсхэр ирагъэ­кIуэ­кIын хуейт.
  • КIэух Iыхьэм хэтащ сабий гъэсапIэхэм я лэжьакIуэу 7. Абыхэм  хьэщIэхэр щIэсу зи ныбжьыр школ кIуэгъуэм нэмыса цIыкIухэм щIэныгъэ ябгъэдэлъхьэным зэры­хуэ­Iэ­кIуэлъакIуэр наIуэ къы­щащI дерс кIэщIхэр ирагъэ­кIуэкIащ.
  • Я зэфIэкIхэр нэсу къахутэн папщIэ, Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ екIуэ­кIа зэпеуэм пашэ щыхъуащ Тэрч къалэ дэт курыт еджапIэ №2-м къегъэщIылIауэ лажьэ сабий садым и психолог-гъэсакIуэ Гадельшин Алибэч. Лауреат хъуахэщ Тэрч къалэ дэт лицей №1-м и сабий IыгъыпIэм и лэ­жьакIуэ ХьэтIыхъу Аксанэ, Тэрч къалэ и курыт школ ­№3-м и сабий садым и гъэсакIуэ Ечзэч Иринэ, Тамбовскэ къуажэм щыIэ сабий садым и лэжьакIуэ Багъэтыр Аринэ, Красноармейскэ къуажэм дэт сабий IыгъыпIэм и гъэсакIуэ Белгъэр Наталье, Ново-Балкарие къуажэм и сабий гъэсакIуэм и лэжьакIуэ Геляевэ Людмилэ, Урожайнэ къуа­жэм дэт сабий садым и гъэсакIуэ Хъущт Иринэ сымэ.
  •  ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ.