ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Уэдыхь Албэч и ехъулIэныгъэхэр

2020-03-11

  • Дызытет дунеймрэ щIыуэпсымрэ, Тхьэм и фIыщIэкIэ, апхуэдизу абрагъуэщ икIи къулейщи, умыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым. Илъэсхэр блокI, лIэщIыгъуэхэм за­хъуэж, хьэлэмэтыщэу къытщыхъуу щытахэм я пIэм телъыджэу къытфIэщI нэгъуэщIхэр къоувэ. ЦIыхум ехьэлIауэ жыпIэмэ, псори хъуфынукъым къызэ­рымыкIуэ зэфIэкI зиIэ, щэджащэ, ауэ, итIани, цIыху мелуанхэм ябгъэдэлъщ езыхэм фIэкIа нэ­гъуэщIхэм яхэмылъыфыну творческэ зэфIэкIхэр. Зи гугъу тщIы зэчиифIэхэм ящыщщ Нарткъалэ дэт курыт школ №2-м (унафэщIыр Шыбзыхъуэ Иннэщ) и 6-нэ классым щеджэ Уэдыхь Албэч. Зи Iущагъымрэ акъылыфIагъымкIэ, бгъэдэлъ зэфIэкI зэмылIэужьы­гъуэхэмкIэ Албэч и ныбжьэгъухэм къахожаныкI, куэдым я дежкIи щапхъэщ.

  • Къэхъун къуажэм щыщ щIалэ цIыкIур еджэным фIы дыдэу зэрыхэзагъэм, гъэ­сэныгъэ дахэ зэрыхэлъым я щыхьэтщ ар предмет зэ­мылIэужьыгъуэхэмкIэ щIы­пIэм щекIуэкI олимпиадэхэм жыджэру зэрыхэ­тыр, увыпIэфIхэри къызэрыщихьыр. Абыхэм къапокIуэ щеджэ курыт школым и унафэщIэм и Iэ щIэлъу Албэч мызэ-мытIэу къыхуа­гъэфэща щIыхь тхылъхэр, апхуэдэуи и адэ Аслъэн­бэчрэ и анэ Марьянэрэ ­хуагъэхь фIыщIэ тхыгъэхэр. Ахэри фIыгъуэшхуэщ икIи уи щхьэр лъагэу уэзыгъэ­лъагъужщ уи бын е уи гъэ­сэн теухуауэ. АтIэми Албэч нэ­гъуэщI зэфIэкIхэри бгъэ­дэлъщ. Къапщтэмэ, ар хуабжьу дехьэх сурэт щIыным. Абы и IэдакъэщIэкI сурэт­­-хэр IэщIагъэлIхэм гунэс ящохъу.

  • Апхуэдэу, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм ТекIуэныгъэ Иным и махуэм и саулыкъукIэ нэ­гъабэ къы­зэригъэпэща сурэтзэпеуэм хэтащ икIи «Хэкупсэ» унэ­тIыныгъэм пашэ щы­хъуащ.
  • КъищынэмыщIауэ, Албэч дахэ дыдэу скрипкэ йоуэ. Нарт­къалэ дэт ГъуазджэмкIэ «Лэ­гъупыкъу» сабий еджапIэм и гъэсэнхэм ящыщ щIалэ цIыкIур иджыблагъэ хэтащ «Утыку зэIуха» («Открытая сцена») ГъуазджэмкIэ дунейпсо зэпеуэм икIи абы и лау­реат  хъуащ. Уэдыхьым къратащ абы и къызэгъэпэща­кIуэхэм къабгъэдэкI щIыхь тхылъыр.
  • Уэдыхь Албэч спортми дехьэх. ЩIалэ Iэчлъэчым илъэс зыбжанэ хъуауэ зы­хуе­гъасэ тхэквондо бэнэкIэ лIэужьыгъуэм. Илъэс блэ­кIам и бжьыхьэм Прохладнэ къалэм ще­кIуэкIа зэхьэ­зэхуэм  Албэч  ещанэ увы­пIэр къыщихьащ килограмм ­53-м нэмысхэм я деж. Абы къратащ «ТХЭКВОН-ДО» спорт клубым и уна­фэщI Ким Виктор и IэщIэ-дзыр зыщIэлъ щIыхь тхылъ.
  • — Дэтхэнэ егъэджакIуэми и напщIэм телъщ и гъэсэн цIыкIухэм я ехъулIэныгъэхэр. Дэри ди школри зэрыщыту дрогушхуэ икIи дропагэ Уэдыхь Албэчи абы хуэдэ адрей ди еджакIуэфIхэми, — жаIэ щIалэ цIыкIум и класс унафэщI Грудачёвэ Александрэрэ ар адыгэбзэмкIэ езыгъаджэ Вэры­къуэ Iэминатрэ. — Адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ Къагъырмэс Борис и фэеплъ пшыхь иджы дыдэ щедгъэкIуэкIат район библиотекэми, Албэч ящыщащ а зэхуэсым и утыкум жыджэру итахэм. Ди еджакIуэ щIалэм дохъуэхъу ехъулIэныгъэщIэхэр зыIэригъэхьэну, текIуэныгъэщIэ куэд иджы­ри къихьынуи дыщогугъ.
  • Сабий псори Тхьэшхуэр къызэрытхуэупса хъугъуэ­фIыгъуэщ. Уэдыхь Албэч хуэдэхэр а хъугъуэфIы­гъуэхэм къахэлыдыкI нал­къутщ. А мывэ лъапIэм къыпих нурым зэи щремыщIэ адыгэ щIалэ зэчиифIэр. Апхуэдэхэращ ди къэкIуэ­-нур зейри, Тхьэм иригъэ­фIакIуэ!
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.