ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек КъБР-м Террорым пэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ ирегъэкIуэкI

2020-02-20

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ республикэм Террорым пэ­щIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т.Б, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А.ТI., КъБР-м къегъэ­щIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщ­хьэ Мэкъуауэ Т.Э., хабзэхъумэ IэнатIэхэм, министерствэхэмрэ ведомст­вэ­хэмрэ, щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэм я Iэтащхьэхэр.

  • ЗэIущIэм щыхэплъащ транспортым- рэ а IэнатIэм и IуэхущIапIэхэмрэ терро-рым и шынагъуэм зэрыщахъумэр, террористхэм я зэгухьэныгъэхэм щIалэ­гъуалэр, къызэрыгуэкI цIыхухэр хамышэ­ным­кIэ зэфIагъэкIхэр, экстремизмэм пэ­щIэтынымкIэ профилактикэ лэжьыгъэр егъэкIуэкIыным гъэзэщIакIуэ влас­тым и органхэмрэ щIыпIэ унафэр зезы­гъа­кIуэ IэнатIэхэмрэ я лэжьакIуэхэр зэ­ры­хуэ­щIам.

  • ЗэрыжаIамкIэ, транспортым и инфраструктурэр терроризмэм и щIэпхъаджагъэхэм ящыхъумэнымкIэ лэжьыгъэр ­щIа­гъэхуэбжьащ. Ауэ абы къыдэкIуэу, къы­­хигъэщхьэхукIащ КъБР-м и Iэтащ­хьэм, мы Iуэхум сытым дежи мыхьэнэш­хуэ иIэщ икIи зыхуэфащэ ведомствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я нэIэ зэ­пы­мыууэ трагъэтын хуейщ.
  • Гулъытэ хэха хуащIащ идеологие егъэ­леиныгъэхэр къызэпыудыным икIи экстремизмэм щIалэгъуалэр щыхъумэным. Абы папщIэ щIэрыщIэу щIыналъэ комплекс планым хэплъэжу къалэныщIэхэр яубзыхуну къоув.
  • ЗэIущIэм къыщаIэта Iуэхухэм япкъ иткIэ докладхэр ящIащ республикэм и Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий М. Б., Транспортым и IэнатIэм щыкIэ­-лъып­лъынымкIэ федеральнэ къулы­къу­щIапIэм и ЩIыналъэ управленэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Кравцов Д. В., КъБР-м транспортымрэ ­гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр ДыщэкI А. З., КъБР-м экстремизмэм пэщIэтынымкIэ  и министр Къуэшырокъуэ З. Къ., «Къэббалъкъавтотранс-1438» зэгу­хьэ­ны­гъэм и унафэщI Апажэ А. Ю., «Аэрокомплекс» зэгухьэныгъэм и унафэщI Бе­ла­нов В. А. сымэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.