ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2020

ЩIыуэпсым  дежкIэ  мыхьэнэшхуэ  зиIэ

2020-02-01

 • ЩIэныгъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, псыпцIэхэр ящыщщ ЩIы хъурейм и биологие зэмылIэужьыгъуагъэм хезымыгъэгъэщI, щIыуэпсыр зэпIэзэрыт щытыкIэм изыгъэт къэщIыгъэ телъыджэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъэфакIуэ ныбжьыщIэхэм   я текIуэныгъэ

2020-02-01

 • Бахъсэн районым щагъэлъэпIащ къэфакIуэхэм я дунейпсо зэпеуэхэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Мы махуэхэм

2020-02-01

 • Мазаем и 1щэбэт
 •  США-м щагъэлъапIэ Хуитыныгъэм и лъэпкъ махуэшхуэр. 1865 гъэм Америкэм и президент Линкольн Авраам Iэ щIидзащ я къэралым цIыхухэр щамыгъэпщылIыным теухуа унафэм.
 •  1816 гъэм декабристхэм «КъегъэлакIуэхэм я зэгухьэныгъэ» зыфIаща я япэ щэхурылажьэ гупыр къызэрагъэпэщащ.
 •  1829 гъэм Нэгумэ Шорэ Налшык къыщызэIуихащ сабий нэхъ акъылыфIэхэр щрагъэджэну школ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2020-02-01

 • Уаз
 • Сэджытым ехьэлIа къалэнхэр
 • Ди газетым и щIэджыкIакIуэхэр зэрылъэIуам ипкъ иткIэ, сэджытым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр иджыри зэ фигу къэдгъэкIыжынщ. Ар къалэн зыщыхъур, зэрыгъэзэщIапхъэ мардэхэр КъурIэн лъапIэм щызэпкърыхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-02-01

 • Шхыныгъуэхэр
 • Жэрумэ гъэва
 • Жэрумэ цIынэ дияр псы щIыIэм халъхьэри, хьэкум трагъэувэ, сыхьэти 2 — 2,5-кIэ ягъавэ, шыгъу мащIэ тIэкIу хэдзауэ. ТрищIэ тхъурымбэр къытрах, мафIэр цIыкIу дыдэ ящIри, и щхьэр тепIауэ ягъавэ. МафIэр инмэ, лэпсыр мэутхъуэ. Жэрумэ вар лэпсым къыхамыхыу тIэкIу ягъэупщIыIури, тепщэчым иралъхьэ. Жэрумэр IуданэкIэ пхамэ, сэкIэ зэпаупщIри къыхахыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-02-01

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.20 «Нэхъ лъапIэ дыдэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Ахъуэхъу Залымхъан (12+)
 • 6.50 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Къуажэдэсхэр». ПсыкIэху къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр