ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм Урысей Федерацэм и лIыкIуэу Тырку Республикэм щыIэ Ерхов Алексей ирита жэуап ДЖЭПСАЛЪЭ

2020-02-20

  • Дунейпсо адыгэ (шэрджэс) цIыхубэр Тырку Республикэм щыIэ Урысей Федерацэм и лIыкIуэ Ерхов Алексей Кавказ зауэм и тхыдэр щызэблиш, адыгэ (шэрджэс) лъэпкъым IейкIэ щытепсэлъыхь Sputnik агентствэм ирита интервьюм щыжиIахэм къигъэуIэбжьащ.
  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым Ерхов Алексей и псалъэхэр щыуагъэ зыхэлъ, мамыр гъащIэр къэзыгъэутхъуэ, хабзэм къемызэгъ, лъэпкъ зэпэщIэтыныгъэр къэзыгъэхъейхэм ящыщу елъытэ. ЛIыкIуэм жиIахэр дэфтэркIэ  щIэгъэбыдэжа  тхыдэ щыхьэтхэм япэщIоувэ, Кавказ ­зауэм епха лъэпощхьэпохэр зыджа урыс тхыдэтххэми хамэ къэралхэм щыщ щIэныгъэлIхэми я къэхутэныгъэхэм техуэркъым.

  • Ди лъэпкъым дежкIэ Iэмал зимыIэщ зыкъызэкъуипхъуэту асыхьэтым зыIэригъэхьэфыну фейдэ гуэрым папщIэ тхыдэм и пэжым ирисондэджэрыныр. Урысхэмрэ адыгэхэмрэ я зэ­хуа­ку лIэщIыгъуэ бжыгъэ хъуауэ гъунэгъу хабзэхэр щызо­кIуэ, зэкъуэшыгъэрэ зэкъуэтыныгъэрэ зэIэпахыу къо­гъуэгурыкIуэ. Бэлыхьышхуэ яшэча пэтми, адыгэхэм нобэрей Урысейр ягъэкъуаншэркъым къащыщIам щхьэкIэ. ПщIэрэ щхьэрэ яIэу ахэр Урысейми, щыпсэуну къащыхуихуа дэтхэнэ къэралми я цIыхубэ гъащIэм хэтщ. Адыгэхэм къахэкIащ ­дуней псом къыщацIыху щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр, тха­кIуэ­хэр, щIэныгъэлIхэр, Нобель саугъэтзехьэхэр, Олимп чемпионхэр. Ноби лъэпкъым и псэм пищIу ехъумэ и пщIэм зезыгъэужь, за­хуагъэм тезыгъэт и хабзэжьхэр, ар я дуней тетыкIэми я зэфIэкIми къегъэлъагъуэ. Урысейми хамэ къэ­рал­хэми къи-кIа дунеяплъэхэм адыгагъэмрэ лъэпкъым къы­­декIуэкI цивилизацэмрэ итхьэкъуауэ яджу щытащ.
  • ЛIыкIуэ Ерхов Алексей къыхудоджэ дяпэкIэ дунейпсо цIыхубэр зыгъэбэлэрыгъын псалъэхэм хуэсакъыну, къэрал лIыкIуэхэм яхуэфащэ хабзэ зыхигъэлъыну, псалъэжь цIэ­рыIуэм и чэнджэщми тетыну: «ЖумыIа псалъэм урипщщ, жыпIам — урипщылIщ».
  • Дэ дигуи къэдгъэкIыркъым УФ-м Хамэ къэралхэмкIэ и  ­министерствэм Ерхов Алексей и Iуэху еплъыкIэр  диIыгъыу. Иджыблагъэ зэхэтыну Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ЗэIущIэм ­мы Iуэхум теухуауэ утыку илъ дэфтэрхэр  щызэпкърытхынурэ хуэфэщэн  унафэ  къэтщтэнущ. 
  • СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий,
  •  Дунейпсо Адыгэ Хасэм  и тхьэмадэ.