ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ Пщэдейрэ

2020-02-18

 • Мазаем и 18, гъубж
 • Урысей Федерацэм и Транспорт полицэм и махуэщ
 • УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм дзэхэр зыхуей хьэпшыпхэмрэ ерыскъыпхъэхэмкIэ къызэзыгъэпэщ и IэнатIэм и махуэщ
 • 1911 гъэм пощтыр зэбгрыхыным кхъухьлъатэ япэ дыдэу къыщагъэсэбэпащ. Ар къыщыхъуар Индиерщ: Аллахабад икIыу Наини кIуэ кхъухьлъатэм письмо мини 6,5-рэ, нэгъуэщI корреспонденцэу 250-рэ илъащ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми «Кхъухь­лъатэкIэ зэбграха япэ пощт» жиIэу мыхъур тегъэуат.
 • 1924 гъэм Налшык Лениным и цIэр зезыхьэ еджапIэ къалэ цIыкIу къыщызэIуахащ.
 • 1930 гъэм США-м щыщ астроном Томбэ Клайд Уильям Плутон планетэр зэрыщыIэр къихутащ.

 • 1943 гъэм Адыгэ Респуб­ликэр нэмыцэ-фашист зэ­рыпхъуакIуэхэм къыIэщIа­гъэ­­кIыжащ.
 • 1945 гъэм Австрием нэ­мыцэхэм щаIа Матхаузен гъэрэщым фашистхэм щаукIащ генерал-лейтенант, дзэ щIэныгъэхэм я доктор, Совет Союзым и ЛIыхъужь Карбышев Дмитрий.
 • 1960 гъэм США-м щыщ Скво-Вэлли щIыпIэм къыщызэIуахащ VIII ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 28 пщIондэ екIуэкIащ. Абы щыгъуэщ биатлоныр олимп зэхьэзэхуэхэм хагъэ­хьэжауэ щыщытар (1948 гъэм и ужькIэ хагъэкIауэ щытащ).
 • 1979 гъэм Сахарэ къумым уэс къыщесащ.
 • Италием щыщ физик, химик цIэрыIуэ, электроуэз­дыгъэм теухуа щIэныгъэм ­и ­лъабжьэр зыгъэтIылъа Воль­тэ Алессандрэ къызэралъхурэ илъэс 275-рэ ири­къуащ.
 • Италием щыщ конструктор, автомобиль къыщIэзыгъэкI компание къызэзыгъэпэща Феррари Энцэ къызэралъхурэ илъэси 122-рэ ирокъу.
 • Совет дзэ къулыкъущIэ, Совет Союзым и Маршал, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIы­хъужь Тимошенкэ Се­мён къызэралъхурэ илъэси 125-рэ ирокъу.
 • Совет къэрал, парт къулыкъущIэ, СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и УнафэщIу щыта Подгорный Николай къызэралъхурэ илъэси 117-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ Къуэдзокъуэ Хьэ­сэн къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 • Критик, литературовед, УФ-мрэ Адыгеймрэ щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэ­жьакIуэ, ЩIДАА-м и академик ШащIэ Къазбэч къы­зэралъхурэ илъэс 81-рэ ­ирокъу.
 • Урысей фигуристкэ, гъэсакIуэ, Олимп Джэгухэм (2002) дыжьын медаль къыщы­зыхьа, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Лобачёвэ Иринэ и ныбжьыр илъэс 47-рэ ирокъу.
 • Урысей теннисист, Олимп чемпион (2000), УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Кафельников Евгений и ныбжьыр илъэс 46-рэ ­ирокъу.
 • Урысей баскетболист, Пекин щекIуэкIа Олимп Джэгухэр къыщызэIуахым УФ-м и къэрал ныпыр утыкум ­къизыхьа Кириленкэ Андрей и ныбжьыр илъэс 39-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ, къешх-къесу щыщы­тынущ. Махуэм хуабэр градуси 4 — 6, жэщым щIыIэр 1 градус щыхъунущ.
 • Мазаем и 19, бэрэжьей
 • Джейхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • Тыркумэным и къэрал ныпым и махуэщ
 • Къыргъызым и финанс полицэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Армением щагъэлъапIэ тхылъхэр тыгъэ щIыным и махуэр
 • Исландием и цIыхубзхэм я махуэр хуагъэлъапIэ
 • США-м и президентхэм я махуэщ
 • 1837 гъэм Лермонтов Михаил «УсакIуэм и лIэныгъэ» усэр, Пушкин Александр зэраукIам теухуар, итхащ.
 • 1855 гъэм синоптикхэм я япэ картэр дунейм къы­техьащ. Ар ищIат Париж дэт обсерваторием и унафэщI, Нептун планетэр зэрыщыIэр къэзыхута астроном Леверье Урбен.
 • 1878 гъэм макъ зытх Iэмэпсымэ къызэригупсысам щыхьэт техъуэ патент иратащ США-м щыщ физик Эдисон Томас.
 • 1921 гъэм Профсоюз зэгухьэныгъэхэм я союзпсо совет нэхъыщхьэм къыдигъэкI «Труд» газетым и япэ номерыр дунейм къыте­хьащ.
 • 1926 гъэм СССР-мрэ Сауд Хьэрып Пащтыхьыгъуэмрэ дипломатие хабзэхэмкIэ зэпыщIа хъуащ.
 • 1954 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и унафэкIэ Кърым ­областыр РСФСР-м хагъэкI­ри, Украинэм иратащ.
 • 1955 гъэм Москварэ Берлинрэ зэпызыщIэ гъущI ­гъуэгум лэжьэн щIидзащ.
 • 1986 гъэм СССР-м «Мир» станцыр хьэршым иутIыпщащ. Абы зэрыщыIа илъэсипщIым щIигъум къриубы­дэу станцым зызэбла­хъуурэ щылэжьащ къэрал 12-м щыщ космонавти 104-рэ.
 • Туркмением и президенту щыта Ниязов Сапармурат къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 • Тхыдэдж, академик Ус­пенский Фёдор къызэралъхурэ илъэси 175-рэ ирокъу.
 • Композитор, уэрэджы­Iа­кIуэ, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Антонов Юрий и ныбжьыр илъэс 75-рэ ­ирокъу.
 • Урысей композитор, УФ-м и цIыхубэ артист, РСФСР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Москва къэрал филармонием и унафэщI Чайковский Александр и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, критик, публицист Рубинштейн Лев и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Урысей уэрэджыIакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Митяев Олег и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Урысей дзюдоист, Олимп чемпион (2012), Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Галстян Арсен и ныбжьыр илъэс 31-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градус 11 — 13, жэщым градуси 2 — 3 щыхъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар
 • ЖЬЭКIЭМЫХЪУ
 • Маринэщ.