ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кыщпэк и хьэщIэхэр

2020-02-18

 • Кыщпэк курыт еджапIэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIыхъужьхэм я блын» зыфIаща стендыр. Ар трау­хуащ Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэ­ры­щытхьрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум.

 • Зэхуэсым хэтащ Урысейм и ЛIыхъужь, генерал-майор Тулин Сергей, УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм офицеру къыхэкIы­жахэм я «Мегапир» зэгу­хьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къу­дамэм и унафэщI Атаев Жашарбек, «Урысейм дрихэкупсэщ» урысейпсо зэхыхьэм и штабым и уна­фэщI, запасым щыIэ пол­ковник Балъкъэр Хьэсэн, Бахъсэн районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащ­хьэм и япэ къуэдзэ Къэзан Заур, Кыщпэк къуа­жэм  и щIыпIэ администрацэм и унафэщI Елбэд Артур, ­районым егъэ­джэныгъэмкIэ и IэнатIэм и унафэщI Аб­рэдж Тамарэ, жы­лэдэсхэр, щIалэгъуа­лэр. Абыхэм зэгъусэу зы­щап­лъыхьащ ­школым и ­лъахэхутэ музейм. ­Абдеж къы­щызэра­гъэ­пэщат  ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэ­рыри­къум теу­хуа гъэ­­лъэ­гъуэныгъэр.

 • ХьэщIэхэмрэ бысымхэм-рэ дакъикъэкIэ щыгъуа нэужь, «ЛIыхъужьхэм я блы­ныр» къызэIуахащ, удз гъэгъахэр ягъэтIылъащ. НыбжьыщIэхэм махуэшхуэм зы­хуа­гъэхьэзырат: абыхэм ­зауэ лъэхъэнэм теухуа усэ­хэмрэ уэрэдхэмрэ утыкум щыжаIащ.
 • Къызэхуэсахэр и гукъэ­кIыжхэм иригъэдэIуащ ­Уры­сейм и ЛIыхъужь Тулин Сергей. Хэкур фIыуэ лъэ­гъун, щхьэж и къалэныр пщIэ пылъу игъэзэщIэн, ­благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ пщIэ яхуэщIын — апхуэдэ чэнджэщхэрщ нэхъыжьым а махуэм щIалэгъуалэм яритар. И лэжьыгъэмрэ Кыщ-пэк къуажэм хуиIэ лъагъу­ныгъэмрэ ныбжьыщIэхэм яхуиIуэтащ Балъкъэр Хьэсэни.
 • Къэзан Заур хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ, мыхьэ­нэшхуэ зиIэ Iуэхум къа­зэ­рыхуеблэгъам папщIэ.

 • «СССР-м IэщэкIэ Зэ­щIэу­зэда и Къарухэр илъэс 70 ирокъу» медалыр иратащ запасым щыIэ полковник Балъкъэр Хьэсэн, ЛIыхъужь­хэм я Урысей зэгухьэныгъэм и ЩIыхь тхылъыр Кыщпэк курыт школым и унафэщI Балъкъэр Дадусэ.
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, «ЛIыхъужьхэм я блын» Iуэхум хиубыдэу, КИФЩI-м щыIэ егъэджэныгъэ IэнатIэ 15-м щагъэувыну я мурадщ Хэку зауэшхуэм и лIы­хъужьхэм я сурэтхэр щы­зэхуэхьэса апхуэдэ стенд­хэр. Мурад нэхъыщхьэр щIалэгъуалэм я тхыдэр ящIэу, хэкур фIыуэ ялъагъуу къэгъэхъунырщ.
 • Сурэтхэмрэ лIыхъужьхэм  я гъуэгуанэм теухуа хъы­бархэмрэ хэт хуейми ирихьэлIэ хъунущ абы. Ар къы­зэзыгъэпэщыр «Кавказ ­Ищхъэрэм и еджапIэ нэхъыщ­хьэхэм щIэсхэм язэгухьэныгъэ» щIыналъэ жы­­лагъуэ IуэхущIапIэращ, Президент ахъшэхэр зыт фондыр и дэIэпыкъуэгъуу.
 • Чылар  Аринэ,
 • Бахъсэн районым и щIыпIэ
 • администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.