ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УнагъащIэхэм ядоIэпыкъу

2020-02-15

  • Бахъ­сэн къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и ­Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим ­къалэдэс унагъуэ зыбжанэм иджыблагъэ яритащ псэу­пIэ къащэхун е ирагъэщIын папщIэ социальнэ ахъшэ зэ­рыхуха­хымкIэ сертификатхэр.

  • Зи насып къикIа унагъащIэхэм ще­хъуэ­хъум, муниципалитетым и Iэтащхьэм къыхигъэщхьэхукIащ къалэм и унафэщIхэр мы Iуэхум дяпэкIи зэре­гугъунур икIи цIыху­хэм я псэупIэхэр егъэ­фIэкIуэным къэ­кIуэну зэманым ахъ­шэ нэхъыбэ тригъэ­кIуэдэну зэримурадыр.
  • Балъкъыз  Iэминэ.