ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зумакулов Борис илъэс 80 ирокъу

2020-02-15

  • Къэрал, политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Зумакулов Борис нобэ и махуэщIщ.
  • Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэмрэ хэкулI зэпIэзэрытым, КъБР-м куэд хуэзы­лэ­жьам фIыуэ щыIэмкIэ йохъуэхъу!