ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэралым и чемпионатым зыхуагъэхьэзыр

2019-12-10

  • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионат Мэхъэчкъалэ щекIуэкIащ. Абы къыщыхахащ 2020 гъэм и щIышылэм Новосибирск къалэм Урысейм и чемпионат щекIуэкIынум хэтынухэр.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэм зэхьэзэхуэм къыщахьащ медаль зэмылIэужьыгъуи 5. Пашэныгъэр яубыдащ Угъурлы Беслъэнрэ (кг 55-рэ) Хьэкъул Азэмэтрэ (кг 82-рэ) (сурэтым).
  • ЗымащIэкIэ абыхэм къакIэрыхуащ дыжьын медаль къэзыхьа, зи хьэлъагъыр килограмм 63-м нэблагъэ Щхьэгуэш Аслъэнбэч. Къалмыкъ Ислъамрэ (кг 63-рэ) Къуэжей Азэмэтрэ (кг 77-рэ) ещанэщ.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ Замир.