ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Джарым Аслъэн ягъэлъапIэ

2019-11-09

  • Адыгэ Республикэм и Правительствэм и Унэм щэкIуэгъуэм и 7-м щы­зэхэтащ щIыналъэм и япэ президенту щыта Джарым Аслъэн Алий и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 зэры­рикъум ехьэлIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр.

 

  • Кавказ Ищхъэрэм хы-хьэ щIыналъэхэм я уна­фэ­щIу щытахэм ящыщу зи Iулыджыр нэхъ лъагэхэм ха­лъытэ нэхъыжьыфIым ехъуэхъуну зэхуэсым кърихьэлIат республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, Абхъазым и Президент Хаджимбэ Рауль сымэ, Къэрэшей-Шэрджэсым, Краснодар крайм я лIы­кIуэхэр.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм къабгъэдэкI хъуэхъу гуапэкIэ Джары­мым зыхуигъэзащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

 

  • «ГъащIэ гъуазэу къыхэпхауэ узытетымрэ къэпкIуа гъуэгуанэмрэ я щапхъэ ­дахэщ Хэкум и къуэ пэжым къызыхэкIа цIыхубэм, къыщалъхуа щIыналъэм, къэ­ралым хьэлэлу къулы­къу яхуищIэным фIы­гъуэ куэд къызэрыдэкIуэм. Ди къэралым и дежкIэ гугъуу щыта лъэхъэнэ зэблэкIы­гъуэм уэ пхузэфIэкIащ Адыгейм щыIэ жылагъуэ-политикэ щы­тыкIэ тэ­мэ­мыр, цIыхухэм яку дэлъ зэхущы­тыкIэфIхэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ пхъумэн, апхуэдэуи щIыналъэм фIы къызыхудэкIуэну, зызыдиу­жьыну Iуэхухэр зэтебгъэп­сыхьащ, республикэмрэ Хэ­­кумрэ я сэбэп зыхэлъхэр пхыгъэкIыным утелэжьащ.
  • Аслъэн Алий и къуэ, дэ Уэ цIыху щыпкъэу, унафэщI Iущу икIи зэчий зыбгъэ­дэлъу укъыдолъытэ, ныбжьэгъу нэхъыжьым, ущиякIуэм хуэдэу укъытхущытщ. Ди гуапэщ уузыншэу, уи къарур мыкIуэщIу илъэс куэдкIэ упсэуну, уи чэнджэщхэмкIэ щIэблэр бущийуэ цIыхубэм уахуэлэ­жьэну», — жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм зэ­хыхьэр къызэзыгъэпэщахэм фIыщIэ яхуищIащ гуа­пэу зэрырагъэблэгъам пап­щIэ.
  • ЗэIущIэм апхуэдэуи хэтащ икIи зи махуэшхуэр зыхуагъэлъапIэм ехъуэ­хъуащ АР-м и Къэрал Советым — Хасэм и унафэщI Нарожный Владимир, ­Адыгейм и Къэрал чэнджэщэгъу нэхъыщхьэ Тхьэ­кIушынэ Аслъэнджэрий, АР-м, ­КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ, УФ-м Лэ­жьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь МэшбащIэ Исхьэкъ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ Хьэ­фIыцIэ Му­хьэмэд, Кубань къэ­закъы­дзэм и япэ атаман Громов Владимир сы­мэ, нэгъуэщIхэри.
  • ГуфIэгъуэ зэхыхьэм и кIэухым Джарым Аслъэн къызэхуэсахэм, псалъэ гуа­пэ къыхужызыIахэм фIы­­щIэ яхуищIащ икIи щIыналъэхэм, зэрыщыту къэралым заужьыным, лъэпкъхэм яку зэгу­ры­Iуэ­ныгъэ дэлъу, зызэхащIы­кIыу зэдэпсэуным псори зэдегугъуну къыхуриджащ.
  • САНЭ Маринэ.