ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Связым и Iэмэпсымэхэр къигъэсэбэпри, КIуэкIуэ К. В. хэтащ «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьыныр» къэрал программэр гъэзэщIэным теухуа зэIущIэм

2019-11-09

  • Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарев Сергей иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьыныр» къэрал программэр гъэзэщIэным теухуа зэIущIэ. Свя­зым и Iэмалхэр къагъэсэбэпри, абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, округым хыхьэ субъектхэм я унафэщIхэр.
  • Чеботарев Сергей зэIущIэм зэрыщыжиIамкIэ, зэры­щыту къапщтэмэ, къэрал программэр ягъэува пIалъэхэм къыкIэрымыхуу ягъэзащIэ. Министрым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и субъектхэм я унафэщIхэр къыхуриджащ къапэщыт лэжьыгъэхэр зыхуей хуэзэу зэрыдагъэкIым я нэIэ трагъэтыну.

  • Къэпсэлъахэм къыхагъэщхьэхукIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм ехьэлIа программэ къуэдзэхэр гъэзэщIа хъун папщIэ 2020 — 2025 гъэхэм ятещIыхьа инвестицэ проектхэмкIэ ­заявкэхэр ягъэхьэзыру министерствэм иратын, апхуэдэу 2020 гъэм тещIыхьа инвестицэ проектхэр убзыхунымкIэ «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» акционер зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр егъэфIэкIуэн зэрыхуейр.
  • «Псори дыщыгъуазэщ щIыналъэхэм я экономикэм зегъэужьынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм теухуа къэрал программэм хэкIыпIэ инхэр зэрыщыубзыхуам икIи инвестицэхэр къызэщIэгъэуIуэнымкIэ а Iэмалхэр дэ нэсу къэдгъэсэбэ-пын хуейщ»,- къигъэлъэгъуащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрым.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.