ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ К. В. хуэзащ 58-нэ армэм и унафэщI Рыжков С. Б.

2019-06-11

  • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щыIущIащ 58-нэ армэм и унафэщI, генерал-майор Рыжков Сергей.

  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм юнармие зэщIэхъееныгъэм адэ-кIи зыщегъэужьыным теухуауэ зэгъусэу ягъэзэщIэну программэхэмрэ проектхэмрэ, «ЮНАРМИЯ» щIыналъэ штабыр зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэгъэпэщыным, Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм щэнхабзэ Iуэхухэр щрагъэкIуэкI, зыщагъэпсэху я дзэ-хэкупсэ паркым и къудамэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэгъэпэщыным ехьэлIа Iуэхухэм.
  • ЗэрытраухуамкIэ, комплексым хагъэхьэнущ музей экспозицэ зыбжанэ, абыхэм дзэ техникэ гъэлъэгъуэныгъэхэри яхэту, апхуэдэуи цIыху куэд къызрихьэлIэ щэнхабзэ, жылагъуэ Iуэхухэр щебгъэкIуэкI хъуну спорт ухуэныгъэхэр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.