ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2019

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и унафэщIымрэ тепсэлъыхьащ къэрал управленэм и иджырей системэхэр зэтегъэувэным

2019-06-08

 • Петербург щекIуэкIа экономикэ зэхыхьэшхуэм хиубыдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и генеральнэ директор, «ХъумапIэ банк» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и Президентым и чэнджэщэгъу Андреев Николайрэ зэпсэлъащ къэрал управленэм технологие лъагэхэр зи лъабжьэ и автоматикэ системэхэр щызэтегъэувэнымкIэ щыIэ Iэмалхэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Социальнэ лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-06-08

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэмкIэ си гуапэу сынывохъухъу!
 • Социальнэ лэжьакIуэм и IэщIагъэр тыншкъым, ауэ абы мыхьэнэшхуэ иIэщ икIи фIыщIэ пылъщ. ДэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэ цIыхухэм фэ фи фIыщIэкIэ фIэщхъуныгъэ ягъуэтыж икIи цIыхухэм тэмэму яхэпсэукIыну Iэмал ягъуэт. Апхуэдэ лэжьыгъэ пхуегъэкIуэкIынукъым, гуапагъэ, гущIэгъу, гъэсэныгъэ пхэмылъу, уи IэщIагъэм гурэ псэкIэ уетауэ щымыту. ФIыщIэ фхузощI хьэлэлу фызэрылажьэм, цIыхухэм гупцIанэу, гулъытэ фхэлъу фазэрыбгъэдэтым папщIэ. Шэч къытесхьэркъым къывбгъэдэхуэ лэжьыгъэр дяпэкIи тэмэму зэрефхьэкIынум, республикэм исхэм ягъуэт социальнэ дэIэпыкъуныгъэм зегъэубгъуным куэд зэрыхэфщIыхьынум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Си шыпхъу Лейлэ

2019-06-08

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академиер зэраухуэ лъандэрэ, 1992 гъэм щегъэжьауэ, соцIыху ЩIДАА-м и вице-президент, литературэдж цIэрыIуэ Бэчыжь Лейли, абы пэпщIэ хъун бзылъхугъэ, уеблэмэ цIыхухъу куэд срихьэлIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

НэхъыжьыфIхэм я  щапхъэм   дытету

2019-06-08

 • Ди лъэпкъыбзэмкIэ республикэм къыщыдэкI газет закъуэр фIыуэ зылъагъухэм, зи щIэщыгъуэу сыт щыгъуи еджэхэм сащыщщ сэ. Абы и къыдэкIыгъуэхэр нэхъ мащIэ зэрыхъуами дигъэпIейтеяти, Тхьэм и фIыщIэкIэ электрон номерхэр къыхэхъуэжащ. Газетым сыт щыгъуи идогъуатэ ди щIыналъэм, къэралым, хамэ щIыпIэхэм къыщыхъу-къыщыщIэхэм ятеухуа хъыбархэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Унагъуэ нэхъыфIхэр яIэт

2019-06-08

 • «Илъэсым и унагъуэ нэхъыфI- 2019» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр иджыблагъэ зэфIэкIащ. Абы кърикIуахэм иджыблагъэ щыхэплъэжащ КъБР-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу защIэгъэкъуэнымкIэ и министерствэм къепхауэ лажьэ «Лэгъупыкъу» социально-реабилитацэ центрым. Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Чылар Аринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэпеуэм къыхэжаныкIахэм яхэхуащ а районым щыщ унагъуитI: БатIитIэхэрэ Гъутхэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Сосналы Анатолий Аслъэнбэч и къуэр

2019-06-08

 • Мэкъуауэгъуэм и 2-м дунейм ехыжащ Бахъсэн районым щIыхь зиIэ и цIыху Сосналы Анатолий Аслъэнбэч и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхугъэмрэ  къалэнымрэ  щызэхэухуэна  IэнатIэ

2019-06-08

 • Социальнэ лэжьакIуэм и махуэм ирихьэлIэу я IуэхущIафэхэр зыхуэдэм щыгъуазэ дыхуищIащ Бахъсэн районым и апхуэдэ IуэхущIапIэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ АбытIэ Мурат:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-06-08

 • Мэкъуауэгъуэм и 8, щэбэт
 • Хыхэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм щагъэлъапIэ Социальнэ лэжьакIуэм и махуэр. 1701 гъэм Пётр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ хуэмыщIауэ псэухэм, сымаджэхэм, жьы хъуахэм щхьэегъэзыпIэ яхуэхъун унэхэр къызэIухыным теухуауэ. Унафэм къигъэувырт зи щхьэ сэбэп хуэмыхъужыф цIыхуипщI къэс зы якIэлъыплъу а унэхэм щылэжьэн хуейуэ. Абдеж къыщежьащ цIыхухэм социальнэу защIэгъэкъуэным хуэгъэпса IэнатIэр.
 • Карелие Республикэм и махуэщ. 1920 гъэм къызэрагъэпэщащ иджырей республикэм лъабжьэ хуэхъуа Карелие лэжьакIуэбэ коммунэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-06-08

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 2019 гъэр Театрым и илъэсу ягъэуващ. «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Уртенов Борис и ныбжьыр илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ)  (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Зи щIэныгъэр хы пэлъытэ Бэчыжь Лейлэ

2019-06-08

 • УщиякIуэ телъыджэ, егъэджакIуэ
 • Адыгэ лъэпкъым и япэ бзылъхугъэ еджагъэшхуэ, лъэпкъ литературэмрэ абы ехьэлIа къэхутэныгъэхэмрэ егъэкIуэкIыным хуэлажьэ, щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и вице-президент Бэчыжь Лейлэ къызыхэкIа лъэпкъым бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэм хуищIа хэлъхьэныгъэр къыпхуэмылъытэным хуэдизщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-06-08

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Псалъэ гуауэм гур екъутэ
 • Гуауэ зыхэлъ псалъэм гушыIэ фIэпщ хъунукъым.
 • ГуащIэ зымыщIэм IэфI зыхищIэркъым.
 • Губжьыр гъэтIыси, унафэ щIы.
 • Гузэвэгъуэм зыдэбгъэшыху, нэхъри уегъэш.
 • Губзыгъэм и бзаджагъэри куущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис