ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2019

2019-06-04

 • 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 5-р щымылажьэ гуфIэгъуэ
 • махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Диным и лъэныкъуэкIэ хуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и пункт 7-м тету икIи НэщIикIыж махуэш­хуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­­публикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зэрызыкъытхуигъэзам ипкъ иткIэ унафэ сощI:
 • 2019 гъэм мэкъуауэгъум и 5-р Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щымылажьэ ­гуфIэгъуэ махуэу щыгъэувын.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм
 •       и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ    КIуэкIуэ   Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м
 • №47-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. НэщIикIыж хьид махуэшхуэм  и  щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2019-06-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и муслъымэнхэм сохъуэхъу НэщIикIыж хьид махуэ лъапIэмкIэ!
 • А махуэшхуэм къызэдехь мамырыгъэрэ зыузэщIыныгъэрэ, къэщIэрэщIэжыныгъэм къыдэкIуэ дэрэжэгъуэр, ухуеущий гуапагъэмрэ гумащIагъэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Сабийхэм къащхьэщыжынымкIэ дунейпсо махуэм КIуэкIуэ  Казбек щыIащ Приближнэ станицэм дэт интернат еджапIэм

2019-06-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ районым хыхьэ Приближнэ станицэм дэт интернат еджапIэ №2-м щы­Iащ икIи Сабийхэм къащхьэ­щы­жы­ным­кIэ дунейпсо махуэмкIэ цIыкIу­хэм ехъуэхъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мыхьэнэшхуэ  зиIэу  къалъытэ

2019-06-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъуауэгъуэм и 1 — 3-хэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм шэщIауэ зиужьыным хуэгъэпса зэхуэсышхуэр. Абы и къызэгъэпэщакIуэщ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и Аппаратыр, «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партыр, КъБР-м и Правительствэр, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым социально-консервативнэ политикэмкIэ и центрыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-06-04

 • Мэкъуауэгъуэм и 4, гъубж
 •  Бийр къащытеуам хэкIуэда сабийхэм я дунейпсо махуэщ
 •  Ингуш Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 •  Къэзахъстан Республикэм и къэрал дамыгъэхэм я махуэщ
 •  Эстонием щагъэлъапIэ я къэрал ныпым и махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын  и Фэеплъ махуэ

2019-06-04

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 4-м сыхьэтыр 11-м деж Кулиев Къайсын и фэеплъым (Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрам) удз гъэгъахэр тралъхьэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

БлэкIари  къэкIуэнури  зэпызыщIэ  Иуан  Аскэрбий

2019-06-04

 • Иуан Аскэрбий Iэмин и къуэр республикэм пщIэ зыщыхуащIхэм, фIы и лъэныкъуэкIэ къыщацIыхухэм ящыщщ. Апхуэдэ гулъытэм и лъабжьэр, дэ къызэрытлъытэмкIэ, абы бгъэдэлъ щIэныгъэ куурщ, и зэфIэкIырщ, цIыхугъэ лъагэрщ, гъэсэныгъэ дахэрщ. Аскэрбий и дуней тетыкIэри щапхъэ зытраххэм хуэдэщи, абыи, шэч хэмылъу, и къежьапIэр Иуанхэ Iэминрэ Зулихъанрэ зи нэхъыжьу щыта адыгэ унагъуэ щыпкъэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Сокъур Алим и къулыкъущIэ

2019-06-04

 • «Россельхозбанк» АО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр ­къудамэм и унафэщIу Сокъур Алим ягъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бэлагъы Къантемыр  куэд хузэфIокI

2019-06-04

 • Иджыблагъэ Канны щекIуэкIа дунейпсо кинофестивалым и «Особый взгляд» программэм режиссёр лэжьыгъэ нэхъыфIу къыщалъытащ адыгэ щIалэ Бэлагъы Къантемыр и «Дылда» кинофильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Iущхэмрэ  Iущыцэхэмрэ

2019-06-04

 • «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Тэрч районым щызэхуащIыжащ. ЕплIанэ джэгугъуэм и кIэух Iыхьэм хэтащ 9 — 11-нэ классхэм щIэс еджакIуэ 58-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

АдыгэлI хахуэ Цагъуэ Нурий и Iэужь дахэр

2019-06-04

 • Цагъуэ Айтэч и къуэ Нурий (1888 — 1935 гъгъ.) и цIэр зэхэзымыхарэ абы лъэпкъым хуилэжьам щымыгъуазэрэ къытхэту къыщIэкIынкъым. Ди щIэныгъэлIхэм ямытхауэ щIэщыгъуэ гуэри схужыIэну къыщIэкIынкъым, ауэ жанрым и хабзэхэм дытекIмэ, къагурымыIуэнри хэлъщи, иджыри зэ фигу къэзгъэкIыжынщ а лIы щэджащэм хузэфIэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Министрым пщэрылъыр егъэзащIэ

2019-06-04

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм накъыгъэм и 29-м щагъэлъэпIащ IуэхущIапIэм КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм щIыгъуу къызэригъэпэща «Комсомолыр илъэси 100 зэрырикъум теухуа очерк нэхъыфI», «2018 гъэм и журналист лэжьыгъэ нэхъыфI», республикэ зэпеуэхэм щытекIуахэмрэ абы хэтахэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къалэмымрэ Iэдакъэмрэ пагъэнанэху

2019-06-04

 • ГъащIэм ущрохьэлIэ цIыхум щIэныгъэ зригъэгъуэту къыхиха IэщIагъэм щыпэрыхьэ, иужькIэ и сабийхэр щигъасэ, ауэрэ и лэжьыгъэ гъуэгуанэр и кIэм щынэблагъэкIэ творчествэм и гур щыхуэпабгъэ. Аращ мы тхыгъэр зытеухуа Щоджэн Римми къыщыщIар. 1974 гъэм Зеикъуэ щыщ пщащэм Орджоникидзе дэт мэкъумэш институтым экономист IэщIагъэр щызыIэригъэхьащ. Ар колхозым учётчицэу, бухгалтеру щылэжьащ, КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутату, жылагъуэ лэжьакIуэу щытащ. Риммэ сабииплI ипIащ. Зи гугъу тщIа Iуэхугъуэхэм къыдэкIуэу абы Iуэтэжхэр, усэхэр, повестхэр и щхьэм папщIэ щитхыну зэмани къигъуэтащ. И тхыгъэхэм лъабжьэ яхуэхъуащ гъащIэм щилъэгъуа, езым игъэунэхуа Iуэхугъуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Куэдым ущызыгъэгугъ кIэух

2019-06-04

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 3:0 (2:0). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 31-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Холин, Охрименкэ (тIури Мейкъуапэ щыщщ), Городовой (Ставрополь).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол