ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2019

Путин  Владимир  «Адэ-анэм  я  щIыхь»  орденыр  Къэбэрдей-Балъкъэрым  щыщ  унагъуэу  бын  куэд  зиIэм  иритащ.  Дауэдапщэм  хэтащ  КIуэкIуэ  Казбек

2019-06-01

 • Сабийхэр хъумэнымкIэ дунейпсо махуэм и пэ  къихуэу Урысейм и Президент Путин Владимир бын куэд зиIэ унагъуэхэм Кремлым щаритащ «Адэ-анэм я щIыхь» орденыр. А зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Адыгэ псалъэ», «Заман» газетхэм я лэжьакIуэхэм я деж

2019-06-01

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу пIалъэ гъуэзэджэмкIэ — «Адыгэ псалъэ», «Заман» газетхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 95-рэ зэрырикъумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зэманым и гъуджэ

2019-06-01

 • Нобэ илъэс 95-рэ ирокъу «Адыгэ псалъэ» газетыр къыдэкIын зэрыщIидзэрэ. Ар икъукIэ мыхьэнэщхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Мыхьэнэшхуэ  зиIэ

2019-06-01

 • Нобэ «Адыгэ псалъэ» газетыр илъэс 95-рэ зэрырикъур абы и лэжьакIуэхэм ядыдогъэлъапIэ республикэм ис журналист псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Хасэм и лэжьыгъэр къепщытэж

2019-06-01

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и X зэхуэсышхуэр дыгъуасэ кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ. КъАХ-м къалэмрэ щIыналъэхэмрэ щиIэ къудамэхэм я лIыкIуэу 200-м нэблагъэ хэтащ зэхуэсышхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Адыгэ  псалъэ»  газетым  и  япэ  номерыр къызэрыдэкIрэ  илъэс  95-рэ  ирокъу

2019-06-01

 • Лъэужь дахэ гъащIэм щыпхызыша
 • Теувэжыкъуэ Анатолэ илъэс куэдкIэ дэлэжьа псоми жаIэ и къалэн гъэзэщIэкIэкIэ ар зэбгъапщэ хъун къызэрытхэмытар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-06-01

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЦIыкIураш». Сабий театр зэпеуэ  (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.05 «Арура». КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты-Хъан Алим (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Дунейм  и  нэху,  гъащIэм  и  дыгъэ

2019-06-01

 • Мэкъуауэгъуэм  и  1-р Сабийхэр  хъумэным  и  дунейпсо  махуэщ
 • Ди IэфI, ди фIыгъуэ, ди гурыфIыгъуэ
 • Дэтхэнэ адэ-анэм и дежкIи быныр IэфIщ, зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ фIыгъуэщ, гъащIэм и гурыфIыгъуэщ. Апхуэдэу къэралым и дежкIи лъапIэныгъэшхуэщ гупсысэ куурэ гъэсэныгъэ екIурэ зыхэлъ щIэблэ узыншэ хэкум къитэджэныр. ИпэжыпIэкIэ жыпIэмэ, сыт-тIэ сабийм, быным нэхърэ нэхъ лъапIэу щыIэр? Абы хуэбгъэдэфын хъугъуэфIыгъуэ ди Тхьэм къигъэщIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-06-01

 • Мэкъуауэгъуэм и 1, щэбэт
 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • Адэ-анэм я дунейпсо махуэщ
 • Шэм и дунейпсо махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-06-01

 • «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм, Дуней-псо Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, «Адыгэ псалъэ» газетым, «Iуащхьэмахуэ», «Нур» журналхэм, «Налшык» ОРТК-м, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-м я коллективхэр «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Афэ Залинэ Iэуес и пхъум хуогузавэ абы и анэ Бетыгъуэн Марие Чэмал и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-06-01

 • Фэ фщIэрэ?
 • Кхъуейм сыт хуэдиз и ныбжь?
 • Мы шхыныгъуэ хьэлэмэтыр куэд дыдэ щIауэ цIыхухэм фIыуэ ялъагъу. Ауэ зыми ищIэркъым абы и ныбжьыр зыхуэдизыр. Ди эрэм и пэкIэ IV лIэщIыгъуэм алыдж еджагъэшхуэ, философ цIэрыIуэ Аристотель иубзыхуауэ щытащ кхъуей зэрыхах щIыкIэр. Ауэ Урысейм ар къыщысар ХIХ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэрщ. Ауэ къэгъэлъэгъуэн хуейщ абы и щэхухэр илъэсищэ зыбжанэ хъуауэ адыгэхэм зэращIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха