ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейм ис лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм и парад

2019-06-11

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу, абы и хьэщIэхэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм фрегъэблагъэ «Урысейм ис лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм и парад» гуфIэгъуэ дауэдапщэм фыхэты-ну. Ар 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 12-м екIуэкIынущ, Урысейм и Махуэр гъэлъэпIэным хыхьэу.

  • А махуэм Урысей Федерацэм и щIыналъэ 40-м зы сыхьэт бжыгъэм щежьэнурэ уэрамхэм ирикIуэнущ УФ-м ис лъэпкъхэм я лIыкIуэхэр. Дэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэри, дыхьэзырщ Зэныбжьэгъугъэм и парадым хэтхэм дакъуэувэну, лъэпкъ куэд щыпсэу Урысейм и цIыхубэ зэкъуэтыныгъэм дызэрителъхьэр къэдгъэлъагъуэу.
  • ГуфIэгъуэм хэтынухэр 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 12-м сыхьэти 9-рэ дакъикъэ30-м ирихьэлIэу щызэхуэсынущ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум и цIэр зэрихьэу Налшык къалэм иIэ утыкум деж.