ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ухуэныгъэм пыщIа Iуэхухэм топсэлъыхь

2019-05-16

  • Социальнэ мыхьэнэ зиIэ ухуэ­ныгъэхэр нэгъэ­сы­жы­ным, фэтэр куэд хъу  унэхэр капитальнэу зэ­гъэ­пэщыжыным  ехьэлIа республикэ программэм  хуэгъэзауэ къащтауэ щыта уна­фэхэр гъэ­зэщIа зэры­хъум щы­хэп­лъа зэIущIэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ ­КъБР-м и Iэ­тащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ  К. В.

  • ЩIыналъэм и уна­фэщIым къы­хигъэщ­хьэхукIащ ухуэ­ныгъэм ехьэ­лIауэ зыхуагъэувыжа къалэнхэр нэгъэсауэ икIи я пIалъэм къриубыдэу гъэзэщIэн зэрыхуейр. «Финанс кIэ­лъып­лъы­ныгъэри техническэ кIэ­лъып­лъыныгъэри нэхъри гъэткIиипхъэщ», — жиIащ абы.
  • 2019 гъэм капитальнэ ухуэ­ны­гъэмкIэ реестрым ухуэ­ны­гъэщIэу 62-рэ итщ. Абыхэм трагъэкIуэдэну бюджет ахъшэр сом меларди 2-рэ мелуан 300-м щIегъу. Ды­зэрыт илъэсым къриубыдэу хьэ­зыр ящIыну ухуэныгъэ 27-м яхэтщ Дзэлыкъуэ­къуажэ посёлкэм дащIыхь физкультурэ комплексыр, Сэрмакъ, нэ­гъуэщI къуажэ зыбжани псыкIэ къы­зэ­ры­зэрагъэпэщыну системэхэр.
  • Гъуэгу хозяйствэм и лъэныкъуэ­-кIэ къапщтэмэ, 2019 — 2020 гъэхэм ирагъэфIэкIуэнущ «Новопавловск — Прох­ладнэ — Мэздэгу», «Дей — Курп Ищ­хъэрэ — Осетие Ищхъэ­рэ — Ала­нием и гъунапкъэ», «Бабугент — Безенги», «Шэджэм ЕтIуанэ — Булунгу» гъуэгухэр, капитальнэу зэрагъэ­пэ­щы­жынущ «Щхьэлыкъуэ — ­Каменкэ», «Балъкъ — Ингушлы» (Каменномост къуа­жэм нэс), «Куба — Псы­хъурей — Крем­константиновкэ», ­«Яны­къуей — Лашынкъей», «Дзэ­лыкъуэкъуажэ — Зольс­кэ — Бе­ло­ка­менкэ», «Прох­лад­нэ — Елъхъуэт», «Прохладнэ — Лесной — Солдатскэ», «Налшык — Нарткъалэ», «Аруан — Уштулу» автомобиль ­гъуэгум къы­хэкIыу Жэмтхьэлэ къуажэм­ ­екIуалIэ гъуэгухэр. Апхуэдэу гъуэгухэм шы­нагъуэн­шагъэ къыщызэгъэ­пэ­щыным,  уэздыгъэхэр щы­фIэ­дзэ­ным гулъытэ ­хэха хуащIынущ.
  • Зытепсэлъыхьахэм ящыщщ ­КъБР-м и Iэтащ­хьэм и къалэнхэр пIалъэ­кIэ зыгъэзащIэр респуб­ликэм и районхэм щы­щы­Iам къалэухуэ лэжьыгъэм и IуэхукIэ зако­нодательствэр гъэзэ­щIэ­ным, щIыналъэ планхэр зэрызэхалъхьэ ­программэхэр гъэхьэ­зырыным, транспорт, социальнэ, комму­нальнэ инфраструкту­рэм зегъэу­жьыным хуэгъэзауэ къыхилъхьауэ щыта унафэхэр зэрагъэзащIэр.
  • ЗэIущIэм къыщаIэта Iуэ­хухэм теу­хуа докладхэр ящIащ КъБР-м и ­Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ КIэрэф М. А., КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщIым  и ­къуэдзэ — ­КъБР-м инфраструкту­рэмрэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыу­жьы­ныгъэмкIэ и министр Бэлэто­къуэ В. Хь., ­КъБР-м ухуэныгъэмрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр Къу­ныжь В. Хь. сымэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  • я пресс-IуэхущIапIэ.