ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-08-28

  • Аушыджэр къуажэм щыщ, КъБР-м промышленность псынщIэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Слъон Лэдин Жэмалдин и къуэр къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 70 ирокъури, дохъуэхъу

  • ЗыпэтщI щымыIэу фIыуэ тлъагъу, дызэрыгушхуэ ди нэхъыжьыфIым, адэу щыIэм я нэхъ IэфIым, адэшхуэ гу щабэм, жьыми щIэми ди чэнджэщэгъум, ущиякIуэм уи махуэшхуэмкIэ дынохъуэхъу!
  • Уи узыншагъэр быдэу, уи гукъыдэжыр ину, гуфIэгъуэр уи жьэгу имыкIыу, уи бынхэмрэ абыхэм къатепщыкIыжахэмрэ я ехъулIэныгъэм, насыпым уи лъэр нэхъри жан ищIрэ жьыгъэр къыпщIэмыхьэу Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу.
  •  
  • Уи щхьэгъусэ Светланэ, уи бынхэу Аулэдин, Мадинэ, Азэмэт, уи малъхъэ Марат, уи нысэ Оксанэ, къуэрылъху-пхъурылъхухэу Имир, Иннэ, Данэ, Сэлим, Элинэ, благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ.