ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъ уэрэдхэм я зэфIэкIыр

2018-08-18

  • Лъэпкъ уэрэдхэм я «Этновидение-2019» япэ урысейпсо телевизионнэ фестивалыр ирагъажьэ.

  • Ди къэралым щыпсэу лъэпкъхэм я уэрэд щэнхабзэ зэмылIэужьыгъуэр утыку къызэрырахьэнум мыхьэнэшхуэ иIэщ анэдэлъхубзэхэр хъумэнымкIэ, щIалэгъуалэм ар яIурылъ къудей мыхъуу, фIыуэ ялъагъунымкIэ.
  • Фестивалым хэтын папщIэ абы и къызэгъэпэщакIуэхэм ирагъэблагъэ УФ-м и щIыналъэхэм я щэнхабзэ IуэхущIапIэхэри, лъэпкъ-щэнхабзэ щIыналъэ зэгухьэныгъэхэри, профессиональнэ гупхэри, езыр-езыру зызыгъэсэжахэри, зи уэрэд жыIэкIэ щхьэхуэ зиIэжхэри.
  • Фестивалым хэтынухэр къыщыхах зэIущIэхэр 2018 гъэм шыщхьэуIум и 1 — дыгъэгъазэм и 30-хэм щекIуэкIынущ муниципальнэ щIыналъэхэмрэ апхуэдэ зэхыхьэхэр щызэхашэну хуит ящIа хэгъэгухэмрэ.
  • ЛъэIу тхылъхэр ебгъэхь хъунущ икIи фестивалыр зэрекIуэкIыну щIыкIэм         нэхъ зыубгъуауэ зыщыщыбгъэгъуэзэфынущ http: //etnovision.ru/.сайтым.
  • Фестивалым и кIэух гала-концертыр 2019 гъэм накъыгъэм и 21-м екIуэкIынущ, ар эфир занщIэкIэ телевизорым къигъэлъэгъуэнущ. Пшыхьыр къатыху, абы еплъхэм ягу ирихьым Iэ хуаIэт хъунущ.
  •  ИСТЭПАН  Залинэ.