ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сом  мелуани  6-м  щIигъу

2018-08-14

  • Зэратх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 28 — шыщхьэуIум и 3-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэр 23007-рэ къызэпаудащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьащ сом мелуан 13-рэ мин 697-рэ. А махуэхэм къриубыдэу сом мелуани 6-рэ мини 193-рэ, тралъхьам и процент 45,3-р, япшынащ.

  • Къуэдыр махуэ 60-м къриубыдэу япшын хъунущ. Абы фIагъэкIамэ, Iуэхур Суд приставхэм Iэрагъэхьэнущ.
  • Административнэ къуэдыр хабзэм игъэува пIалъэм (УФ-м и КоАП-м и 20.25 статья) къриубыдэу ямыпшынмэ, ар хуэдитIкIэ ягъэбагъуэ е сыхьэт 50-кIэ цIыхур ягъэлажьэ.
  • Къуэдыр птелърэ-птемылърэ къыщыпщIэфынущ Урысейм и Къэрал автоинспекцэм и сайтым — www.gibdd.ru.
  • Бахъсэн Ланэ.