ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Индие щэнхабзэм и хэщIапIэ

2018-07-26

  • КърихьэлIахэм я нэгум гуфIэгъуэр къищу, Iэтауэ иджыблагъэ ягъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Индие щэнхабзэм и центр (хэщIапIэ) къызэрыщызэIуахыр.

  • Зэхуэсым хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и унафэщIхэр, КъБКъУ-м и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ, Индием къикIауэ абы щIэсхэр. А къэралым и хабзэм тету, хьэщIэ лъапIэхэм «мала» удз гъэгъа зэхэухуэнар иратырт, я натIэхэм «тика» жыхуаIэр — ехъулIэныгъэмрэ насыпымрэ я дамыгъэу къалъытэ IэпапIэ плъыжьыр — хутрагъауэрт. Апхуэдэуи индусхэм я нэгъуэщI хабзэ гъэщIэгъуэнхэми щыгъуазэ ящIащ. Псалъэм папщIэ, прунж, пшахъуэ щхъуэкIэплъыкIэхэм, хьэжыгъэм, удз гъэгъа зэмыфэгъухэм къыхащIыкIат тхыпхъэщIыпхъэ телъыджэхэр.
  • Алътуд Юрий Индие щэнхабзэм и центрым зиужьыну, студентхэм я гурылъхэр къайхъулIэну, щIэныгъэфI зрагъэгъуэту IэщIагъэлI лъэрызехьэ хъуауэ я хэкум ягъэзэжыну ехъуэхъуащ. «Си гугъэщ Кавказым и щIыуэпс дахэ зыхуэбгъадэ хъун щымыIэри, Налшык къалэри, КъБКъУ-ри игъащIэкIэ фщымыгъупщэну икIи мыбы фыщыщеджа илъэсхэр щIэх-щIэхыурэ фигу къэвгъэкIыжыну», — жиIащ ректорым.
  • КъБКъУ-м Индием къикIа студент 200-м щIигъу щоджэри, абыхэм я нэхъыбапIэр медицинэ факультетым щIэсщ. Я егъэджакIуэхэмрэ ахэр зи нэIэ щIэт кураторхэм-рэ я фIыгъэкIэ, ныбжьыщIэхэр еджынми ди псэукIэми хэзэгъауэ жыпIэ хъунущ, иджы ди лъэпкъхэм я хабзэхэмрэ щэнхабзэхэмрэ щыгъуа-зэ защI. Езыхэми я ныбжьэгъущIэхэм — студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ — я къэрал гъэщIэгъуэным теухуауэ зэрадэгуэшэн куэд яIэщ.
  • Уэрэдхэр, къафэхэр зыхэмыт индус гуфIэгъуэ флъэгъуа?! Клубыр къыщызэIуахым япэщIыкIэ къеуащ Урысеймрэ Индиемрэ я къэрал гимнхэр, иужькIэ я макъамэ дахэхэм къыдэфащ лъэпкъ фащэ щхъуэкIэплъыкIэхэр зэкIупс хъыджэбзхэр, уэрэдхэр жаIащ, усэхэм къеджащ. ХьэщIэхэм Iуагъэхуащ индусхэм я лъэпкъ шхыныгъуэхэм щыщ.
  • Гъэ еджэгъуэщIэм центрым и мурадщ я лъэпкъ къафэхэм щыхуагъасэ дерсхэр къызэрагъэпэщыну, я щэнхабзэм щыщ Iыхьэхэм ди щIалэгъуалэр щыгъуазэ ящIыну. Апхуэдэуи центрым щагъэлъэгъуэнущ я деж щытраха фильмхэр, КъБКъУ-м и студентхэм яIущIэнущ. Индием къи-кIа студентхэм Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэхэм щыгъуазэ защIынущ, зэрыгурыIуэгъуэщи, урысей студентхэми яхутепсэлъыхьынущ я къэралым и телъыджагъым.
  • КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэ.