ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гузэвэгъуэм псори зэкъуегъэувэ

2018-03-30

  • Кемеровэ къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэ­кIуэдахэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр мэщыгъуэ. Урысейм и Президентым къыдигъэкIа УказымкIэ 2018 гъэм гъатхэпэм и 28-р щыгъуэ махуэу ягъэуващ.
  • Кемеровэ и сату центрым къыщыхъуа гузэвэгъуэм цIыхуипщI бжыгъэхэр зэ­рыхэкIуэдам папщIэ Къэбэрдей-Балъ­къэрыр мэщыгъуэ. Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къыдигъэкIа УказымкIэ 2018 гъэм гъатхэпэм и 28-р   щыгъуэ махуэу ягъэуващ.
  •  
  • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ я къэрал ныпхэр ­лъахъшэу кърахьэхащ. ЦIыху куэд зыхэт нэгузыужь Iуэхухэр а махуэм ирагъэ­кIуэкIакъым. Балъкъэр лъэпкъым и къэ­щIэрэщIэжыныгъэ и махуэр нэхъ иужькIэ ягъэлъэпIэну траухуащ. Кузбассым ­щып­­сэухэм яхуэгузэващ республикэм         и къэрал  властым законхэр къыдэ­зыгъэкI, гъэзэщIакIуэ и органхэм, профсоюз зэгухьэныгъэхэм, жылагъуэ зэгу­хьэныгъэхэм я унафэщIхэр, школакIуэхэр. Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал универси­­-тетым «Кемеровэ, уэ пщIыгъуу дощы­гъуэ»  фIэщыгъэр иIэу къыщызэрагъэпэща мемо­риалым удз гъэгъахэр тралъхьащ икIи абы хэта­хэр гузэвэгъуэ зылъысахэм яхуэщы­гъуащ. Мэжджытхэмрэ православнэ  чли­сэхэмрэ  хэкIуэдахэм   тхьэ  щахуелъэIуащ.
  • Гъатхэпэм и 27-м республикэм исхэм я цIэкIэ КIуэкIуэ Юрий хэкIуэдахэм я благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ яхуэгузэващ икIи фэбжь зыгъуэтахэм я узыншагъэр зэ­фIэгъэувэжынымкIэ ядэIэпыкъуну ди щIыналъэр зэрыхьэзырыр яжриIащ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.