ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэм щылэжьэнухэр къэралым и вуз нэхъыфIхэм щрагъэджэнущ

2018-02-22

  • Сочэ щекIуэкIа урысейпсо инвестицэ зэIущIэшхуэм хиубыдэу ТАСС-м и лэжьакIуэм щепсалъэм апхуэдэу жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
  • «Дэ дубзыхуащ Тырныауз къыщIэхыпIэр зэтедгъэувэжа нэужь абы щылэжьэнухэр зэрыдгъэхьэзырыну щIыкIэр. Абы и лъэныкъуэкIэ иджыпсту допсалъэ мы IэнатIэм хуэдэхэм щылажьэхэр зыгъэхьэзыр центральнэ вузхэм», — жиIащ КIуэкIуэ Юрий.
  • Абы къыхигъэщхьэхукIащ вольфрамымрэ молибденымрэ къыщIэхыныр зэтегъэувэжыным мыхьэнэшхуэ зэриIэр. «Вольфрамымрэ молибденымрэ стратегие мыхьэнэ зиIэ сырьещ. Абыхэм я процент  70-р блэкIа илъэсхэм предприятэм къыщыщIихыу щытащ карьер зэIухахэм. Мы щIыпIэр рудакIэ икъукIэ къулейщ икIи предприятэр илъэс 25-кIэ зэблэу къыхэмыкIыу лэжьэфынущ, гъэ къэс тонн мелуаным нэс игъэкъабзэу», — жриIащ абы агентствэм и лIыкIуэм.
  • Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр 1934 гъэм къызэIуахауэ щытащ. Мы руда лIэужьыгъуэм хуэдэу УФ-м къыщахута псоми я процент 37-м нэблагъэр ди деж щыIэщ. 2001 гъэ лъандэрэ къагъэувыIа IэнатIэр зэтегъэувэ-жынымкIэ зэхалъхьа проектхэр хагъэхьащ нэгъуэщI къэралхэм къыщащэхухэм япэхъун продукцэ къалэжьынымкIэ программэхэм ящыщу къэрал дэIэпыкъуныгъэ зратыпхъэу ягъэлъэгъуахэм. 2016 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм Урысейм и Президент Путин Владимир къэралым и Правительствэм и         пщэ ирилъхьащ Тырныауз руда къыщIэхыпIэр зэтегъэувэжынымкIэ проектым къытригъэзэжу хэплъэжыну.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  • я пресс-IуэхущIапIэ.