ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Кавказыджхэм я лэжьыгъэхэр»

2017-12-30

  • Газетеджэхэр щыгъуазэ тщIыну ди гуапэщ Истамбыл къыщыдэкI «Кавказыджхэм я лэжьыгъэхэр» журналым и зи чэзу номерыр дунейм къызэрытехьам. БзищкIэ (тыркубзэ, урысыбзэ, инджылызыбзэ) зэхэгъэува тхылъхэм адыгэ тхыдэм тетхыхь щIэныгъэлIхэм я лэжьыгъэщIэхэр ихуащ.
  • Гу лъывэдгъэтэну дыхуейт гъатхэпэм къыдэкIа номерым къытехуа, тхыдэдж цIэрыIуэ Сокъур Валерэ и тхыгъэу «Политикэ Iуэхум хэкIыжын хьэлыр адыгэ тхыдэм къызэрыхэщ щIыкIэр» («Феномен политического отчуждения в исторических судьбах черкесского народа») зыфIищам. «Политикэ Iуэхум хэкIыжын» псалъэхэмкIэ адыгэбзэм къидгъэзэгъэну дызыхэт жыIэгъуэм щытепсэлъыхькIэ, щIэныгъэлIым гурыIуэгъуэ ещI ар зи пIэ идгъэувэну ди мурад «политическое отчуждение» урыс терминым къригъэкIыр. «Ар политикэ и лъэныкъуэкIэ бжьыпэр зыIыгъ цIыхухэм щIыб яхуэгъэзэн, зэращыгугъауэ къэмылъытэжын е къыфIэмыIуэхужын, тепщэгъуэми езы политикэ зэхэтыкIэми арэзы темыхъуэн» хьэлращ. Апхуэдэ щапхъэхэм языхэзу Сокъурым къехь адыгэхэр урыс тепщэгъуэм пыщIа хъунымкIэ япэ лъэбакъуэр зыча Къанокъуэ Мэхъэшокъуэ и гъащIэм щыщ пычыгъуэ. Къызэрыхъуа щIыкIэм нэгъэсауэ дыщымыгъуазэу, дэ илъэс щиплIым щIигъуауэ дытопсэлъыхь Грозный Иван адыгэхэм къызэрацIыхуа щIыкIэм. А хъыбарым и Iыхьэ гуэрхэм мызэ-мытIэу газетым и напэкIуэцIхэми дыщытепсэлъыхьащ, ауэ тхыгъэр зи IэдакъэщIэкI щIэныгъэлI къызэрымыкIуэм Iуэхугъуэр, тхыдэ пэжым зэрыхуэфащэу, IуэрыIуатэбзэ тыншкIэ къеIуэтэжри, нэхъыбэ къэпщIэнми утрегъэгушхуэ.
  •  
  • ХьэпцIэ   Дисэ.