ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Макъамэм зэхуешэс

2017-11-25

  • Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалым и ещанэ концертыр Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм.
  •  
  • Дапщэщи хуэдэу, дирижёр цIэрыIуэ Темыркъан Юрий и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа сурэт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн ягъэуващ. Концертым щIидзэным и пэ къихуэу, пшыхьым къекIуэлIахэм абы зыхагъэгъуэзащ.
  • Фестивалым хыхьэ зи чэзу концертыр итащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал филармонием и симфоние оркестрым. Абы и унафэщIыр УФ-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, дирижёр цIэрыIуэ Темыркъан Борисщ. Программэм щагъэзэщIащ бароккэ макъамэм дихьэхыу щыта Моцарт Вольфганг Амадей и лэжьыгъэхэр. Апхуэдэщ композиторым и 35-нэ симфониер, «Волшебная флейта», «Похищение из сераля» оперэхэм я увертюрэхэр. Концертым и кIэухым ягъэзэщIащ Мендельсон и Тырку маршыр.
  • Пшыхьым кърихьэлIахэм ягу дыхьащ дуней псом щыцIэрыIуэ композиторым и Iэдакъэ къыщIэкIа макъамэхэр. Абыхэм я гукъыдэжым хигъэхъуарэ дэрэжэгъуэ яIэу цIыхухэр зэбгрыкIыжащ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
  • Сурэтыр Елъкъэн  Артур трихащ.