ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъхэр зэкъуегъэувэ

2017-11-15

 • ЩэкIуэгъуэм и 4-м, ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм, Псыхуабэ щекIуэкIащ Урысейм ис лъэпкъхэм я литературэм и фестиваль.
 •  
 • А Iуэху дахэр къызэрагъэпэщащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и аппаратымрэ Ставрополь щIыналъэм и правительствэмрэ.
 • Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ бейр хъумэныр егъэфIэкIуэным хуэгъэпса а зэхыхьэм кърихьэлIат Москва, Ижевск, Дон Iус Ростов, Кемеровэ, Уфа, Петрозаводск къалэхэм, Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм я тхакIуэхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэ гупым я пашэу щытар КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Карчаевэ Iэминэщ. Апхуэдэуи абы щыIащ КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Беппаев МутIалип, тхакIуэ, усакIуэ гупышхуэ дэщIыгъуу.
 • — Илъэс куэд ипэкIэ лъэпкъ, дин щхьэхуэныгъэхэм я япэ хэкур зэрагъэувам и фIыгъэкIэ ди япэ итахэм къэралыгъуэ лъэщ зэрагъэпэщын яхузэфIэкIащ, — жиIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и унафэщIым и къуэдзэ Галактионов Андрей зэIущIэр къыщызэIуихым. — Зэныбжьэгъугъэр, зэгурыIуэныгъэр, зэкъуэтыныгъэр ноби щыпэрытщ Кавказ Ищхъэрэм, Урысей Федерацэм. Фестивалым IэмалыфI къыдет дызэрыцIыхуну, ди къэрал иным и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ зэпытщIэну, абыхэм я лъэпкъ щэнхабзэр къызытещ лъэпкъ пщIантIэ цIыкIухэм дыщыхьэщIэну, Кавказым ис сурэтыщI Iэзэхэм я IэдакъэщIэкIхэм нэIуасэ захуэтщIыну, тхылъыщIэхэм я гъэлъэгъуэныгъэм дыхэтыну, — жиIащ Галактионовым.
 • «Ди зэманым и тхылъхэр. Кавказым и литературэ бейр» жармыкIэмкIэ къызэIуахащ фестивалыр.
 • Куэдым фIыуэ ялъэгъуа тхылъхэмрэ тхылъыщIэхэмрэ, таурыхъхэр, хъыбарыжьхэр, тхыдэмрэ лъахэхутэмкIэ лэжьыгъэхэр, урысыбзэкIэ, Кавказым ис лъэпкъхэм я бзэкIэ къыдэкIа художественнэ тхыгъэхэр, псори зэхэту тхылъ 600-м щIигъу щыплъагъунут абы. Опереттэм и театр бжэIупэм тхылъ тедзапIэ 14-м тхылъым и къалэ цIыкIу къыщызэрагъэпэщат.  Ставрополь щIыналъэмрэ КИФЩI-м хыхьэ республикэхэмрэ я тхылъ хъумапIэ пэрытхэм я тхылъхэм я гъэлъэгъуэныгъэм «Эльбрус» къэрал тхылъ тедзапIэмрэ Котляровхэ еймрэ хэтащ КъБР-м щыщу.
 • Гулъытэ хэха хуащIащ зи Iэпкълъэпкъым сэкъат иIэхэм. Абыхэм папщIэ къызэрагъэпэща утым зи нэм имылъагъухэр зэреджэн тхылъ инхэр куэду щыбгъуэтынут.
 • Кавказым и IэпэIэсэхэм, гъукIэхэм, дыщэкIхэм, пхъэм, цым ирилажьэхэм я хьэпшыпхэри щагъэлъэгъуащ абы.
 • — Кавказым хуэдэу лъэпкъ, хабзэ, щэнхабзэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ бей нэгъуэщI зы щIыпIи щыIэкъым. Нобэрей махуэшхуэм дэ IэмалыфI къыдет ди къэралыр зэрызэкъуэтыр тлъагъуну. Фестивалым гулъытэ ин щыхухэтхащ лъэпкъ литературэхэм. ТхакIуэхэм я зэпсэлъэныгъэм, зэIущIэхэм сэбэпынагъ иIэну дыщогугъ, — къыхигъэщащ Ставрополь щIыналъэм и правительствэм и унафэщIым и къуэдзэ Кувалдинэ Иринэ
 • Лермонтовым и галереем деж иIэ «Цветник» жыг хадэм урыс литературэм и лъагапIэу къалъытэхэм, Кавказ Ищхъэрэм и усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм къыщеджащ, хэгъэгум и ансамбль, и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэм зыкъыщагъэлъэгъуащ.
 • Хуей дэтхэнэми щэнхабзэ зэмылIэужьыгъуэхэм нэIуасэ зыщыхуищIыфынут лъэпкъ пщIантIэ цIыкIухэм. Дэтхэнэми я шхыныгъуэ, хьэпшып, IэрыкI нэхъыфIхэр утыку къыщрахьэрт абдеж. Лъэпкъ IэпщIэ-
 • лъапщIэу 40-м щIигъу щызэхуашэсат абы.
 • Апхуэдэуи, хьэщIэхэм яфIэгъэщIэгъэну еплъащ Кавказ Ищхъэрэм и сурэтыщIхэм я гъэлъэгъуэныгъэм.
 • «Лермонтовский бенефис» фIэщыгъэм щIэту абы къыщызэрагъэпэща зэхыхьэм усакIуэ цIэрыIуэм и «Выхожу один я на дорогу» усэм бзэ 45-кIэ зэдзэкIауэ къыщеджащ. Абы иужькIэ ди щIыналъэм и усакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ я IэдакъэщIэкI усэхэм къыщеджащ абдежым.
 • Фестивалым хэту къызэрагъэпэща «стIол хъурейм» лъэпкъ литературэхэм я Iуэху зытетым, ахэр зыIущIэ лъэпощхьэпохэм щытепсэлъыхьащ.
 • Псыхуабэ щызэхэта Лъэпкъ литературэхэм я фестивалым программэ гъэщIэгъуэн, къызыхуэтыншэ иIащ. Абы и къызэгъэпэщакIуэхэм унэтIыныгъэ куэд къызэщIрагъэубыдэн яхузэфIэкIащ. Фестивалыр иджыри зэ щыхьэт тохъуэ литературэм узэкъуэзыгъэувэ къару ин зэрыхэлъым, гугъуехь псоми емылъытауэ, Кавказым ис лъэпкъхэм  я хабзэр, щэнхабзэр, анэдэлъхубзэр зэрахъумэм, пщIэ зэрыхуащIым.
 •  
 • Инэрокъуэ  Данэ.