ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Темыркъан Юрий и цIэкIэ

2017-10-26

 • Налшык и Музыкэ къэрал театрым жэпуэгъуэм и 23-м къыщызэIуахащ СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, УФ-м и Къэрал саугъэтымрэ Глинкэ и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI, дирижёр цIэрыIуэ Темыркъан Юрий и цIэкIэ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм къызэрагъэпэща, Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалыр.
 •  
 • Музыкэ театрым и пэIущIэ пэшым  щагъэуват Темыркъан Юрий и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа гъэлъэ гъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Абы къызэщIрагъэубыдащ Темыркъаным и уна гъуэм, и лэжьэгъухэм, цIыху цIэрыIуэхэм я гъусэу зытригъэха сурэтхэр, дири жё рым и зэфIэкIхэм ятеухуауэ цIыху щхьэхуэхэм жаIа псалъэ гуапэхэр, газетхэмрэ журналхэмрэ къытехуа тхыгъэхэр.
 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къу махуэ Мухьэдин концертыр къыщы зэIуихым къыхигъэщащ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ, Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалым куэд къызэрекIуэлIар республикэм исхэр классикэ музыкэм хуабжьу зэрыдихьэ хым зэрищыхьэтыр. КърихьэлIахэм фIыщIэ яхуищIа нэужь, министрым зэ хуэ сахэм Темыркъан Юрий къыбгъэ — дэкI фIэхъусыр ярихыжащ, псалъэ гуа пэхэр яжриIэжащ.
 • — Хабзэ зэрыхъуауэ, щэнхабзэмрэ  гъуа зджэмрэ и цIыхухэр дызытелажьэр щIэблэр гъэсэнырщ. Мы фестивалри зыхуэунэтIар республикэм исхэр, къыдэкIуэтей ныбжьыщIэхэр классикэ макъамэм дегъэхьэхынырщ, абы хэлъ псэгъэгуфIэ-дахагъэр фIыуэ егъэлъа гъунырщ, — жиIащ Къумахуэм. — Налшыкдэсхэр фыкъыхузоджэ фестивалым и программэм фыкIэлъыплъыну, абы хыхьэу екIуэкIыну концертхэм зыкъревгъэхьэлIэну. Шэч хэлъкъым ахэр щIэщыгъуэ, гъэщIэгъуэн зэрыфщыхъунум.
 • Фестивалым и пэублэ концертым и программэр къызэIуахащ Москва и «Геликон-опера» музыкэ театрым и уэ рэджыIакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, «Урысейм и лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэ»  саугъэтым и лауреат Гужов Михаилрэ  Москва и къэрал филармонием и лэжьакIуэ, УФ-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и дыщэ медалыр зыхуа гъэфэща, дунейпсо зэпеуэхэмрэ фес тивалхэмрэ я лауреат Теплухинэ Элеонорэрэ. Гужов Михаилрэ Теплухинэ  Элеонорэрэ ягъэзэщIащ дунейпсо классикэ макъамэм и фIыпIэу къалъытэхэм щыщ куэд.
 • Гужов Михаил макъ гъуэзэджэ зиIэ, актёр Iэзагъэ ин зыбгъэдэлъ уэрэд жыIакIуэщ. Москва Чайковскэм и цIэр зезыхьэ къэрал консерваторэр 1995 гъэм къиухащ абы. Ар къалъытэ опе рэхэми эстрадэ уэрэдхэми зэхуэдэу хуэIэкIуэ лъакIуэу. Ар Театр Иным ирагъэблэгъа уэрэджыIакIуэщ икIи дирижёр куэдым ядолажьэ. Артистым Урысейм, дуней псом концертхэр щет, цIыхушхуэ къе кIуалIэу.
 • Гужов Михаил пашэ щыхъуащ Рахманинов Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэща етIуанэ дунейпсо зэхьэзэхуэм, оперэ уэрэджыIакIуэ щIалэхэм я етIуанэ дунейпсо зэпеуэм, Римский-Корсаков Николай и цIэкIэ екIуэкIами и лауреатщ. Къищы нэмыщIауэ, абы къыхуагъэфэщащ Шаляпин Фёдор и цIэкIэ ягъэува саугъэтыр, актрисэ цIэрыIуэ Архиповэ Иринэ и фондым и саугъэтыр, «ЛIэщIыгъуэм и псапащIэхэр» дунейпсо псапащIэ фондым и дыщэ медалыр.
 • Концертыр ягу дыхьащ классикэ ма къамэм едэIуэну къэкIуахэм. Абыхэм хьэщIэхэм Iэгуауэшхуэ хуаIэтащ.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.
 • СурэтхэрЕлъкъэн  Артур трихащ.