ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УнэтIыныгъэ куэд къызэщIаубыдэ

2017-10-19

  • ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым дыгъуасэ еблэгъащ УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ, мы зэхыхьэм ди къэралым щиIэ къызэгъэпэщакIуэ гупым и унафэщI Кириенкэ Сергей. Ар еплъащ къуэкIыпIэ къэралхэм я спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэхьэзэхуэхэм.
  •  
  • Кириенкэ Сергей хуабжьу дахьэх къуэкIыпIэ къэралхэм я спорт лIэужьыгъуэхэм. Абы фIэгъэщIэгъуэнащ каратэмкIэ, ушумкIэ, айкидомкIэ екIуэкIа зэпеуэхэр.
  • Политикым гулъытэ щхьэхуэ хуищIащ ди къэралым сумомкIэ и бэнакIуэхэм. Япэу утыку къихьа сумоист- хэм а бэнэкIэм и щхьэхуэныгъэхэр къызыхэщ Iэмал зыбжанэ ягъэлъэгъуащ, иужькIэ я хьэрхуэрэгъухэм япеуащ.
  • УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэм спортсменхэм я зэфIэкIым хуищI пщIэр къигъэлъагъуэу, дэтхэнэми сэлам ирихри, фэеплъ сурэтхэр зытрагъэхащ. Абы къищынэмыщIауэ, щIалэгъуалэр хуабжьу яфIэгъуэщIэгъуэну щIэсащ дуней псом щыцIэрыIуэ тхакIуэ, философ Вуйчич Ник «ГъащIэм утезыгъэгушхуэ» фIэщыгъэм щIэту иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Зи Iэ, зи лъэ зыпымытыж щIалэм и къэпсэлъэныгъэр гъащIэм гу зэрыхуищIыжам, гугъуехьым ущымышынэу упсэун зэрыхуейм, сыт хуэдэ Iуэхуми хэкIы- пIэ зэриIэм, нэгъуэщI куэдми теухуауэ щытащ. Дунейм зы цIыхум насыпыфIэу зыкъыщилъытэжмэ, Ник етIуанэщ — абы и Iэпкълъэпкъым иIэ ныкъусаныгъэхэр гъащIэм лъэпощхьэпо къыщыпхуэхъуу къилъытэркъым. Вуйчич Ник гупсысэ куу зыщIэлъ и тхылъхэмрэ къэпсэлъэныгъэхэмкIэ дуней псом цIэрыIуэ щыхъуащ, псэуну хуэмеиж куэдым гъащIэм и IэфIыр зыхезыгъэщIэжыфа цIыхущ ар. НыбжьыщIэхэм упщIэ куэдкIэ зыхуагъэзащ Вуйчич, дэтхэнэми гулъытэ зэрыхуищIыным езыри хущIэкъуащ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалыр жэпуэгъуэм и 14 — 22-хэм Сочэ къалэ щокIуэкI. Абы хэтщ къэрали 180-м къикIа ныбжьыщIэхэр. Урысей Федерацэм щыщу цIыху мин 12-м щIигъу фестивалым щыIэщ.
  •  
  • Щомахуэ Залинэ.