ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПсэупIэ унэхэр ират

2017-04-22

  • КъБР-м и Правительствэм 2013 гъэм къыдигъэкIа «Сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжхэмрэ псэупIэкIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ» унафэм ипкъ иткIэ, лэжьыгъэшхуэ йокIуэкI. Абы и щыхьэту, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ фэтэрыщIэхэм я IункIыбзэIуххэр яритащ ахэр зыхуагъэфэща цIыхуи 6-м. Апхуэдэхэщ Бахъсэн, Шэджэм къалэхэм щыщхэу Мысост Анесэ, Бырхьэм Хъусен, Умар (Джэрыджэ) Алинэ, Хосаевэ (Дидиговэ) Iэминат, ХъутIэ Расул, Тхьэмокъуэ Марат сымэ.
  •  
  • ГуфIэгъуэ зэIущIэр къызэIуихащ Емуз Нинэ.
  • — Ди къэралыр, республикэр хущIокъу щытыкIэ гугъум ихуа дэтхэнэми зыщIэгъэкъуэным. Сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжхэмрэ псэупIэ унэкIэ къызэгъэпэщынми гулъытэшхуэ егъуэт, — жиIащ Емузым. — ФэтэрыщIэхэм я IункIыбзэIуххэр нобэ зратахэм си гуа- пэу сынывохъуэхъу фи гъащIэм фIы и лъэныкъуэкIэ абы зыкъыдигъэзэну, гуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэрэ фыщымыщIэу, узыншагъэ быдэ фиIэу фыщыпсэуну.
  • Зэхуэсым хэтащ Бахъсэн къалэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим. Ари гуапэу ехъуэхъуащ псэупIэщIэ зратахэм.
  • — Уи унэ, уи плIанэпэ уиIэжу упсэуныр куэд и уасэщ, — къыхигъэщащ абы. — Къэралыр нобэ къызэрыфхуэупса псэупIэхэм фIыгъуэ куэд къыфхудэкIуэну, фи гугъэмрэ мурадхэмрэ къывэхъулIэну си гуапэщ. Нобэ хуэдэ махуэ фи гъащIэм къриубыдэн папщIэ лэжьыгъэшхуэ зэфIахащ ди республикэм и унафэщIхэм, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлIхэм, ухуакIуэхэм, Къаздэхъу Хьэталий я пашэу, нэгъуэщIхэми. Абыхэми фIыщIэ ин яхудощI.
  • Насыпышхуэ къайуэлIауэ къалъытащ фэтэрыщIэхэм я IункIыбзэIуххэр зрата цIыхухэми.
  • — Куэд лъандэрэ дызыпэплъа гуфIэгъуэщ нобэ дызыхэтыр, — жиIащ псэупIэ зратахэм   ящыщ Умар Алинэ. — Дыщыпсэун унэ дыщиIэкIэ, адрей лъэпощхьэпохэм нэхъ пэлъэщыгъуафIэ хъунущ иджы. Дэ тхуэдэ зеиншэхэм гулъытэ яхуэзыщI, апхуэдэ Программэ хэха зыубзыхуа ди Правительствэм фыщIэшхуэ худощI.
  • КъБР-м псори зэхэту щопсэу сабий зеиншэ 90. Республикэ Программэм ипкъ иткIэ, апхуэдэ псэупIэщIэхэмкIэ мы зэман благъэм иджыри къызэрагъэпэщынущ  къэна цIыху 84-ри.
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.